Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR.205 din data de 03.11.2021

noiembrie 19, 2021

privind desemnarea a 3  reprezentanți al Consiliului Local Sinaia în Consiliul de Administrație al Colegiului “Mihail Cantacuzino” –  orașul  Sinaia pentru anul școlar 2021-2022 precum și desemnarea unui consilier local care să facă parte din Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității

        Având în vedere referatul de aprobare nr. 31.634/ 27.10.2021 al Primarului orașului Sinaia precum și raportul de specialitate nr. 31.635  / 27.10.2021  întocmit de Serviciul de Politici Publice  ;

Vazand avizul comisiei de specialitate a Consiliului local ;

În conformitate cu prevederile art.96 alin (2) din Legea educatiei nationale nr.1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare;

În temeiul  art. 129 alin.(7)  litera a), art.129 alin.(14) coroborat cu  art.139 alin.(1) și art.196 alin.(1) litera a)  din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ ,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E  : 

Art.1. –  Desemnează pe  domnii  consilieri locali: Remus David, Anca-Mariana Hogea si Vasile Gheorghe, reprezentanti ai Consiliului Local al orașului Sinaia în  în Consiliul de Administratie al Colegiului “Mihail Cantacuzino” –  orașul  Sinaia pentru anul scolar 2021-2022.

Art.2. – Desemnează pe  dna.  consilier local Georgiana-Maria Crețu,  reprezentant al Consiliului Local al orașului Sinaia, sa faca parte din Comisia de Evaluare si Asigurare a Calitatii a  Colegiului “Mihail Cantacuzino” –  orașul  Sinaia.

Art.3. – Prezenta hotărâre va fi comunicată persoanelor sus mentionate și Colegiului “Mihail Cantacuzino” orașul Sinaia.

Art.4. –   Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către  Serviciul Politici Publice, consilierii desemnati si Colegiul Mihail Cantacuzino Sinaia .

Vezi HCL nr.205 în format pdf AICI

Last modified: noiembrie 19, 2021

Comments are closed.