Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR.206 din data de 03.11.2021

noiembrie 19, 2021

Privind aprobarea documentatiei de delegare a activitatii de administrare a depozitelor de deseuri si/ sau a instalatiilor de eliminare a deseurilor municipale si a deseurilor similare si acordarea unui mandat special domnului Viceprimar Gheorghe Badaran, reprezentantul   Oraşului Sinaia în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul Deseurilor Prahova”

Având în vedere:

– Referatul de aprobare nr. 31810/28.10.2021 la proiectul de hotarare initiat de dl. Primar Vlad Opea;

– Raportul de specialitate nr. 31812/28.10.2021, intocmit de Directia Politia Locala ;

– Avizul comisiei de specialitate a Consiliului local;

– Adresa nr. 4490/14.10.2021, a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul Deşeurilor Prahova”;

În conformitate cu :

  • Prevederile Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul Deşeurilor Prahova”, art. 17, alin. 3, lit.c) ;
  • Legea 51/2006 a Serviciilor comunitare de Utilitati Publice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare: art.8, alin.(3), art. 10, alin. (5), art.22, alin.(3) și art. 40, lit.(b);

În temeiul  art. 129, alin. (2), lit. d), coroborat cu art. 139, alin. (1) și art. 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanţa de urgenţă nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ş T E: 

Art.1. –  Se aprobă documentatia de delegare a gestiunii activitatii de administrare a depozitelor de deseuri municipale, avand urmatoarele documente:

  1. a) Studiul de Oportunitate in vederea delegarii Serviciului, prevazut in Anexa 1;
  2. b) Caietul de Sarcini, prevazut in Anexa 2;
  3. c) modelul de Contract de Delegare a Serviciului; prevazut in Anexa 3;

Art.2. –  Anexele nr. 1-3 fac parte integranta din prezenta Hotarare.

Art.3. – Se acordă un mandat special Domnului Gheorghe Badaran, avand functia de Viceprimar , sa voteze in numele si pe seama Consiliului Local al  Oraşului  Sinaia, in cadrul Adunarii Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul Deseurilor Prahova” urmatoarele documente:

  1. a) Studiul de Oportunitate in vederea delegarii Serviciului, prevazut in Anexa 1;
  2. b) Caietul de Sarcini, prevazut in Anexa 2;
  3. c) modelul de Contract de Delegare a Serviciului; prevazut in Anexa 3;

Art.4. – Se acordă un mandat special Domnului Gheorghe Badaran, avand functia de Viceprimar, sa mandateze în numele și pe seama Consiliului Local al   Oraşului Sinaia,  in cadrul Adunarii Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul Deseurilor Prahova” pe dl. Iulian Dumitrescu, Președintele Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul Deseurilor Prahova” să semneze Contractul de Delegare.

Art.5. – Prevederile prezentei hotarari vor fi aduse la indeplinire de Directia Politia Locala Sinaia si dl. Gheorghe Bădăran, viceprimarul orasului Sinaia.

Vezi HCL nr.206 în format pdf AICI

Vezi anexa 1 la HCL nr.206 în format pdf AICI

Vezi anexa 2 la HCL nr.206 în format pdf AICI

Vezi anexa 3 la HCL nr.206 în format pdf AICI

Last modified: noiembrie 22, 2021

Comments are closed.