Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR.207 din data de 03.11.2021

noiembrie 19, 2021

privind modificarea organigramei SC Sinaia Forever SRL

Având în vedere:

– Solicitarea administratorului SC Sinaia Forever cu privire la modificarea organigramei;

–  Referatul de aprobare al D-lui Primar Vlad Oprea, înregistrat cu nr. 31793/28.10.2021;

– Raportul de specialitate inregistrat cu nr. 31795/28.10.2021 al Compatimentului Monitorizare și Control din cadrul Direcției Poliției Locale;

– Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local;

În conformitate cu:

  • Hotărârea Consiliului Local al orașului Sinaia nr. 131/2010 privind înființarea SC Sinaia Forever;
  • Hotărârea Consiliului Local al orașului Sinaia nr. 146/2010 privind delegarea gestiunii serviciului comunitar de utilitate publică, de administrare a domeniului public și privat  către  SC Sinaia  Forever SRL, cu completările și modificările ulterioare;
  • Hotărârea Consiliului Local al orașului Sinaia nr. 124/2018 privind aprobarea organigramei SC Sinaia Forever SRL;
  • Hotărârea Consiliului Local al orașului Sinaia nr. 91/2020 privind prelungirea termenului contractului de delegare a gestiunii serviciului comunitar de utilitate publică, de administrare a domeniului public si privat.

În temeiul art. 129 alin. (2), lit.a), coroborat cu 139 alin. (1) și art. 196 alin (1), lit a) din OG nr.57/2019 privind Codul Administrativ.

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ş T E : 

ART.1. – Aprobă modificarea organigramei SC Sinaia Forever SRL în forma prezentată în anexa 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.2. – Prevederile prezentei hotărari vor fi duse la îndeplinire de Compatimentului Monitorizare și Control din cadrul Direcției Poliției Locale  și de reprezentanții SC Sinaia Forever  SRL.

ART.3. – Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștință/comunicată de Secretarul General prin intermediul Compartimentului  de Administrație Publică.

Vezi HCL nr.207 în format pdf AICI

Last modified: noiembrie 19, 2021

Comments are closed.