Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR.208 din data de 03.11.2021

noiembrie 19, 2021

privind majorarea  tarifelor aferente serviciilor prestate de SC Sinaia Forever SRL

Având în vedere:

– Nota de fundamentare a SC Sinaia Forever SRL, înregistrată la Primaria Sinaia cu nr. 27562/22.09.2021 prin care se propune majorarea tarifelor practicate, aferente serviciilor prestate de SC Sinaia Forever SRL:

–  Referatul de aprobare al D-lui Primar Vlad Oprea, înregistrat cu nr.31710/27.10.2021

– Raportul de specialitate cu nr. 31711/27.10.2021 al Compatimentului Monitorizare și Control din cadrul Direcției Poliției Locale;

– Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local;

În conformitate cu:

  • Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitați publice, republicată;
  • Hotărârea Consiliului Local al orașului Sinaia nr. 131/2010 privind înființarea SC Sinaia Forever;
  • 146/2010 privind delegarea gestiunii serviciului comunitar de utilitate publică, de administrare   a domeniului public și privat  către  SC Sinaia  Forever SRL, cu completările și modificările ulterioare;
  • 224 /2019 privind actualizarea tarifelor aferente serviciilor prestate de SC Sinaia Forever SRL
  • 91/2020 privind prelungirea termenului contractului de delegare a gestiunii serviciului comunitar de utilitate publică, de administrare a domeniului public si privat.

În temeiul prevederilor art. 129, alin.(1), alin.(2), lit.a) si d) si alin.(7),   art. 139, alin.(3), lit a) și art.196, alin. (1), lit.a) din Ordonanța de Urgentă nr.57/2019 privind Codul Adminstrativ,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ş T E : 

ART.1. – Aprobă majorarea tarifelor aferente serviciilor practicate de SC Sinaia Forever la contractul de delegare a gestiunii serviciului public de administrare a domeniului public si privat al orasului Sinaia, conform anexei 4B, parte integranta la prezenta.

ART.2. – Prevederile prezentei hotărari vor fi aduse la îndeplinire de către SC Sinaia Forever  SRL.

ART.3.- Prezenta hotarâre va fi adusă la cunoștință/comunicată de Secretarul General prin intermediul Compartimentului de Administrație Publică.

Vezi HCL nr.208 în format pdf AICI

Last modified: noiembrie 19, 2021

Comments are closed.