Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR.209 din data de 03.11.2021

noiembrie 19, 2021

privind  constatarea pierderii valabilității concesiunii și desfiinţarea deplin drept a contractului de concesiune nr. 16702 din  28.06.2017 și actelor adiționale nr. 22115 din 10.08.2018, nr. 10894 din 08.04.2019 și nr. 39346 din 24.12.2019,  pentru care nu s-a respectat termenul de 12 luni de la data încheierii contractului pentru începerea lucrărilor de construire

Având în vedere referatul de aprobare nr. 31151 / 25.10.2021 întocmit de David Remus, Popa Gheorghe, Arieșan Aurora, Constantin Marcoci, Călin Miloș, Consilieri Locali, prin care propun constatarea pierderii valabilității concesiunii și desfiinţarea deplin drept a contractului de concesiune nr. 16702 din  28.06.2017 și actelor adiționale nr. 22115 din 10.08.2018, nr. 10894 din 08.04.2019 și nr. 39346 din 24.12.2019,  pentru care nu s-a respectat termenul de 12 luni de la data încheierii contractului pentru începerea lucrărilor de construire;

Având în vedere Raportul Serviciului Urbanism și Urbanism nr. 31153 / 25.10.2021, privind constatarea pierderii valabilității concesiunii și desfiinţarea deplin drept a contractului de concesiune nr. 16702 din  28.06.2017 și actelor adiționale nr. 22115 din 10.08.2018, nr. 10894 din 08.04.2019 și nr. 39346 din 24.12.2019,  pentru care nu s-a respectat termenul de 12 luni de la data încheierii contractului pentru începerea lucrărilor de construire;

Având în vedere procesul verbal nr. 30557 /19.10.2021 de constatare a stadiului îndeplinirii contractului de concesiune nr. 16702 din  28.06.2017 și actelor adiționale nr. 22115 din 10.08.2018, nr. 10894 din 08.04.2019 și nr. 39346 din 24.12.2019,  pentru care nu s-a respectat termenul de 12 luni de la data încheierii contractului pentru începerea lucrărilor de construire.

Vazand avizul comisiei de  specialitate a Consiliului local;

În conformitate cu art. 36 din Legea 50/1991 republicată, cu completările și modificările ulterioare;

Tinand cont de  dispoziţiile art. 6.c.2. din contractul de concesiune nr. 16702 din  28.06.2017;

În temeiul art. 129  alin. (2), lit. c) și alin. 6 lit. b), coroborat cu art.139 alin.(3) lit.g) si art. 196 alin.(1), lit.a) din OUG 57/2019, privind Codul Administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA

H O T Ä R A Ş T E:

ART.1. – Constată pierderea valabilității concesiunii și desfiinţarea deplin drept a contractului de concesiune nr. 16702 din  28.06.2017 și actele adiționale nr. 22115 din 10.08.2018, nr. 10894 din 08.04.2019 și nr. 39346 din 24.12.2019 dintre Orașul Sinaia în calitate de concedent și BALTĂ GABRIELA IONELA în calitate de concesionar, în baza art. 36 din Legea 50/1991 și a art. 6.c.2. din contractul de concesiune respectiv, ca urmare a nerespectării de către concesionar a termenului de 12 luni de la data încheierii contractului pentru începerea lucrărilor de construire, cu pierderea de către concesionar a sumelor depuse ca preţ al concesiunii până la data prezentei hotărâri.

ART.2. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Urbanism şi Cadastru şi Serviciul Buget din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orasului Sinaia.

Vezi HCL nr.209 în format pdf AICI

Last modified: noiembrie 19, 2021

Comments are closed.