Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR.210 din data de 03.11.2021

noiembrie 19, 2021

privind  constatarea pierderii valabilității concesiunii și desfiinţarea deplin drept a contractului  de concesiune nr. 8372 din 23.06.2004; a contractelor de concesiune nr. 40/ 06.01.2003,  nr. 13172 / 03.05.2019 și actului adițional nr. 14559 din 09.06.2020, pentru care nu s-au respectat termenul de 12 luni de la data încheierii contractelor pentru începerea lucrărilor de construire și 24 luni  de la data obținerii autorizației de construire pentru terminarea construcției

Având în vedere referatul de aprobare nr. 32310 / 02.11.2021 întocmit de David Remus, Popa Gheorghe, Arieșan Aurora, Constantin Marcoci, Călin Miloș, Consilieri Locali, prin care propun constatarea pierderii valabilității concesiunii și desfiinţarea deplin drept a contractului  de concesiune nr. 8372 din 23.06.2004; a contractelor de concesiune nr. 40/ 06.01.2003,  nr. 13172 / 03.05.2019 și actului adițional nr. 14559 din 09.06.2020, pentru care nu s-au respectat termenul de 12 luni de la data încheierii contractelor pentru începerea lucrărilor de construire și 24 luni și de zile de la data obținerii autorizației de construire pentru terminarea construcției;

Având în vedere Raportul Serviciului Urbanism și Urbanism nr. 32312 / 02.11.2021, privind constatarea pierderii valabilității concesiunii și desfiinţarea deplin drept a contractului  de concesiune nr. 8372 din 23.06.2004; a contractelor de concesiune nr. 40/ 06.01.2003,  nr. 13172 / 03.05.2019 și actului adițional nr. 14559 din 09.06.2020, pentru care nu s-au respectat termenul de 12 luni de la data încheierii contractelor pentru începerea lucrărilor de construire și 24 luni și de zile de la data obținerii autorizației de construire pentru terminarea construcției;

Având în vedere procesul verbal nr. 30557 /19.10.2021 de constatare a stadiului îndeplinirii contractelor de concesiune nr. 8372 din 23.06.2004; a contractelor de concesiune nr. 40/ 06.01.2003,  nr. 13172 / 03.05.2019 și actului adițional nr. 14559 din 09.06.2020, pentru care nu s-a respectat termenul de 12 luni de la data încheierii contractelor pentru începerea lucrărilor de construire și 24 luni și de zile de la data obținerii autorizației de construire pentru terminarea construcției.

Vazand avizul comisiei de specialitate a Consiliului local;

În conformitate cu art. 36 din Legea 50/1991 republicată, cu completările și modificările ulterioare;

Tinand cont de  dispoziţiile  art. 6.c.2., 8.c.2., 9.c.2., din contractele de concesiune nr. 8372 din 23.06.2004; nr. 13172 / 03.05.2019; nr. 40/ 06.01.2003;

În temeiul art. 129  alin. (2), lit. c) și alin. 6 lit. b), coroborat cu art.139 alin.(3) lit.g) si art. 196 alin.(1), lit.a) din OUG 57/2019, privind Codul Administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA

H O T Ä R A Ş T E:

ART.1. – Constată pierderea valabilității concesiunii și desfiinţarea deplin drept a contractului de concesiune nr. 8372 din 23.06.2004 dintre Consiliul Local al orașului Sinaia în calitate de concedent și S.C. MIS SPERANȚA S.R.L. în calitate de concesionar, în baza art. 36 din Legea 50/1991 și a art. 8.c.2. din contractul de concesiune respectiv, ca urmare a nerespectării de către concesionar a termenului de 12 luni de la data încheierii contractului pentru începerea lucrărilor de construire, cu pierderea de către concesionar a sumelor depuse ca preţ al concesiunii până la data prezentei hotărâri. 

ART.2. – Constată pierderea valabilității concesiunii și desfiinţarea deplin drept a contractului de concesiune nr. 13172 / 03.05.2019 și actul adițional nr. 14559 din 09.06.2020 dintre Orașul Sinaia în calitate de concedent și MITRICĂ FELICIAN CĂTĂLIN în calitate de concesionar, în baza art. 36 din Legea 50/1991 și a art. 6.c.2. din contractul de concesiune respectiv, ca urmare a nerespectării de către concesionar a termenului de 12 luni de la data încheierii contractului pentru începerea lucrărilor de construire, cu pierderea de către concesionar a sumelor depuse ca preţ al concesiunii până la data prezentei hotărâri.

ART.3. – Constată desfiinţarea deplin drept și retragerea concesiunii a contractului de concesiune nr. 40/ 06.01.2003 dintre Consiuliul Local al Orașului Sinaia în calitate de concedent și MITRICĂ FELICIAN CĂTĂLIN în calitate de concesionar, în baza art. 9.c.2. pct. 2 din contractul de concesiune respectiv, ca urmare a nerespectării de către concesionar a termenului de 24 luni și de zile de la data obținerii autorizației de construire pentru terminarea construcției,  cu pierderea de către concesionar a sumelor depuse ca preţ al concesiunii până la data prezentei hotărâri:

ART.4. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Urbanism şi Cadastru şi Serviciul Buget din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orasului Sinaia.

Vezi HCL nr.210 în format pdf AICI

Last modified: noiembrie 19, 2021

Comments are closed.