Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR.211 din data de 03.11.2021

noiembrie 19, 2021

privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul public al orașului Sinaia a terenurilor pădure aparținând domeniului public al statului, în  suprafață totală  de 9973 mp, situate în Sinaia UP V Ua 26K%, Ua 26K%, Ua 26I% și compensarea terenurilor solicitate pentru scoatere definitivă din fond forestier național cu terenurile proprietate publică a orașului Sinaia, având nr. cad. 25288, în suprafaţă de 16807 mp și nr. cad. 25309, în suprafață de 1015 mp, situate în Sinaia, T 20 Ps 159/1, extravilan, pajiştea alpină a muntelui ȘEȚU

Având în vedere:

– Referatul de aprobare nr. 32562 / 03.11.2021 întocmit de Vlad Oprea – Primar, prin care propune trecerea din domeniul public al statului în domeniul public al orașului Sinaia a terenurilor pădure aparținând domeniului public al statului, în  suprafață totală  de 9973 mp, situate în Sinaia UP V Ua 26K%, Ua 26K%, Ua 26I% și compensarea terenurilor solicitate pentru scoatere definitivă din fond forestier național cu terenurile proprietate publică a orașului Sinaia, având nr. cad. 25288, în suprafaţă de 16807 mp și nr. cad. 25309, în suprafață de 1015 mp, situate în Sinaia, T 20 Ps 159/1, extravilan, pajiştea alpină a muntelui ȘEȚU;

– Raportul de specialitate a Serviciului Urbanism şi Cadastru nr. 32564 / 03.11.2021;

– Avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local;

 În conformitate cu:

– Legea 7/1996 – Legea cadastrului şi publicităţii imobiliare, republicată;

– H.G. 1359/2001, privind atestarea domeniului public al judetului Prahova, precum si al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Prahova – anexa nr. 12 – H.C.L. nr. 107/09.11.1999, privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al oraşului Sinaia – poziţia 13 – Pajiști alpine, publicată în Monitorul Oficial nr. 128 bis /18.02.2002;

– Legea nr. 526/2003 art. 3, lit. d), pentru aprobarea Programului național de dezvoltare  a turismului  “Schi în România”, cu modificările și completările ulterioare;

–  Art. 36, 37 din Legea nr. 46/2008 – Codul Silvic;

In temeiul  art. 292, art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c) şi alin. (6), lit. b) coroborat cu art. 139 alin.(1) si art.196, alin. (1), lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ş T E:

ART.1. – Aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul public al orașului Sinaia a terenurilor pădure aparținând domeniului public al statului, în  suprafață totală  de 9973 mp, situate în Sinaia UP V Ua 26K%, Ua 26K%, Ua 26I%, identificate prin planurile de amplasament și delimitare a imobilelor anexate la prezenta hotărâre, în vederea scoaterii definitive din fond forestier național în vedere amenajării unei parcări aferente accesului la domeniul schiabil al orașului Sinaia, conform Legii 526/2003 art. 3, lit. d) – f), pentru aprobarea Programului național de dezvoltare  a turismului  “Schi în România”.

ART.2. – Aprobă compensarea terenurilor solicitate în art. 1 pentru scoatere definitivă din fond forestier național, cu terenurile proprietate publică a orașului Sinaia, având nr. cad. 25288, în suprafaţă

de 16807 mp și nr. cad. 25309, în suprafață de 1015 mp, situate în Sinaia, T 20 Ps 159/1, extravilan, pajiştea alpină a muntelui ȘEȚU.

ART.3. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Urbanism şi Cadastru şi Serviciul Buget din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orasului Sinaia.

Vezi HCL nr.211 în format pdf AICI

Last modified: noiembrie 19, 2021

Comments are closed.