Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR.212 din data de 03.11.2021

noiembrie 19, 2021

privind aprobarea Cererii de finantare, a Devizului General si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii: „EXTINDERE SI REABILITARE SISTEME DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE, ORAS SINAIA, UAT SINAIA, JUDETUL PRAHOVA

Având în vedere:

  • Referatul de aprobare nr. 32536/03.11.2021 al Primarului orasului Sinaia;
  • Raportul de specialitate nr. 32619 / 03.11.2021 intocmit de Serviciul Politici Publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orasului Sinaia;
  • Avizul comisiei de specialitate a Consiliului local ;

In conformaitate cu :

  • Prevederile OG nr.95/2021 pentru aprobarea Programului national de investitii “Anghel Saligny”;
  • Prevederile NORMELOR METODOLOGICE pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului naţional de investiţii “Anghel Saligny”, pentru categoriile de investiţii prevăzute la art. 4 alin. (6) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2021
  • Luand in considerare prevederile art. 44 alin (1) din Legea 273 / 2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare

În temeiul art. 129 alin. (2) lit. b) si alin. (4) lit. d), coroborat cu art. 139, alin.(3), lit. e) si art. 196, alin. 1, lit. a) din Ordonanta de urgenta nr. 57/2019 privind privind Codul administrativ; 

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

 HOTARASTE:

Art.1. – Se aproba Cererea de finantare pentru obiectivul de investitie „EXTINDERE SI REABILITARE SISTEME DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE, ORAS SINAIA, UAT SINAIA, JUDETUL PRAHOVA” conform Anexei nr. 1, care face parte integranta din prezenta hotarare. 

Art.2. – Se aproba Devizul General aferent obiectivul de investitie „EXTINDERE SI REABILITARE SISTEME DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE, ORAS SINAIA, UAT SINAIA, JUDETUL PRAHOVA” conform Anexei nr. 2.1., care face parte integranta din prezenta hotarare. 

Art.3. – Se aproba valoarea totala a obiectivului de investitie de 18.136.544,94 lei, inclusiv TVA, conform Devizului General (anexa nr. 2.1. la prezenta hotarare) defalcata astfel:

– 13.764.110,50 lei pentru sistemul de alimentare cu apa;

– 4.372.434,43 lei pentru sistemul de canalizare;

Din care se aproba finantarea din bugetul local in suma totala de 1.364.469,71 lei inclusiv TVA, defalcata astfel:

           690.481,56 lei pentru sistemul de alimentare cu apa;

           673.988,15 lei pentru sistemul de canalizare

Art. 4. – Se aproba Indicatorii tehnico-economici prevazuti in Anexa nr.2.2.a si Anexa nr.2.2.b, care fac parte integranta din prezenta hotarare si cuprinde descrierea sumara a investitiei propusa a fi realizata. 

Art. 5. – Se aproba participarea U.A.T. Oras Sinaia in cadrul Programului National de Investitii Anghel Saligny finantat de Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei – denumit in continuare PROGRAM.

 Art. 6. – Orasul Sinaia va respecta toate cerintele PROGRAMULUI si a contractului pentru finantarea nerambursabila ce ar urma sa fie semnat in cazul aprobarii proiectului de investitii. 

Art. 7.-  Se imputerniceste Viceprimarul Orasului Sinania, domnul Gheoghe Badaran sa semneze toate actele necesare si contractul de finantare nerambursabila cu Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei. 

Art. 8. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Investiții și Achiziții Publice și echipa de implementare a proiectului din cadrul Primăriei orașului Sinaia. 

Art. 9. – Anexa nr. 1, Anexa nr. 2.1 si Anexa nr. 2.2.a, Anexa nr. 2.2.b fac pate integranta din prezenta hotarare.

Vezi HCL nr.212 în format pdf AICI

Last modified: noiembrie 19, 2021

Comments are closed.