Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR.213 din data de 03.11.2021

noiembrie 19, 2021

privind aprobarea Cererii de finanțare, a Devizului General și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: „REABILITARE SI ASFALTARE DC134 – DRUM COTA 1400 IN ORAS SINAIA, JUDETUL PRAHOVA”

Având în vedere:

  • Referatul de aprobare nr. 32534/03.11.2021, initiat de Primarul Orasului Sinaia;
  • Raportul de specialitate nr. 32587/03.11.2021, întocmit de Serviciul Investiții și Achiziții Publice din cadrul Primăriei orașului Sinaia;
  • Avizul comisiei de specialitate a Consiliului local ;

In conformitate cu :

  • Prevederile OG nr.95/2021 pentru aprobarea Programului national de investitii “Anghel Saligny”;
  • Prevederile NORMELOR METODOLOGICE pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului naţional de investiţii “Anghel Saligny”, pentru categoriile de investiţii prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a)-d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2021
  • Luand in considerare prevederile art. 44 alin (1) din Legea 273 / 2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare

În temeiul art. 129 alin. (2) lit. b) si alin. (4) lit. d), coroborat cu art. 139, alin. 3, lit. e) si art. 196, alin. 1, lit. a) din Ordonanta de urgenta nr. 57/2019 privind privind Codul administrativ; 

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

 HOTARASTE:

 Art.1. – Se aproba Cererea de finantare pentru obiectivul de investitie “REABILITARE SI ASFALTARE DC134 – DRUM COTA 1400 IN ORAS SINAIA, JUDETUL PRAHOVAconform Anexei nr. 1, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. – Se aproba Devizul General aferent obiectivul de investitie “REABILITARE SI ASFALTARE DC134 – DRUM COTA 1400 IN ORAS SINAIA, JUDETUL PRAHOVAconform Anexei nr. 2.1., care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.3. – Se aproba valoarea totala a obiectivului de investitie este de 15.423.200,48 lei inclusiv TVA, conform Devizului General anexa nr. 2.1. la prezenta hotarare, din care se aproba finantarea din bugetul local in suma totala de 595.933,45 lei inclusiv TVA.

Art.4. – Se aproba Indicatorii tehnico-economici prevazuti in Anexa nr.2.2, care face parte integranta din prezenta hotarare si cuprinde descrierea sumara a investitiei propusa a fi realizata. 

Art. 5. Se aproba participarea U.A.T. Oras Sinaia in cadrul Programului National de Investitii Anghel Saligny finantat de Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei – denumit in continuare PROGRAM.

 Art. 6. – Orasul Sinaia va respecta toate cerintele PROGRAMULUI si a contractului pentru finantarea nerambursabila ce ar urma sa fie semnat in cazul aprobarii proiectului de investitii.

Art.7. –  Se imputerniceste Viceprimarul Orasului Sinania, domnul Gheoghe Badaran sa semneze toate actele necesare si contractul de finantare nerambursabila cu Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei.

Art.8. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Investiții și Achiziții Publice și echipa de implementare a proiectului din cadrul Primăriei orașului Sinaia.

Art. 9. Anexa nr. 1, Anexa nr. 2.1 si Anexa nr. 2.2(c) fac pate integranta din prezenta

Vezi HCL nr.213 în format pdf AICI

Last modified: noiembrie 19, 2021

Comments are closed.