Administrație Publică

Anunț licitație închiriere spațiu bd. Carol I nr. 6, suprafață 6,25 mp

decembrie 3, 2021

  1. Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoană de contact: ORAȘ SINAIA, BD. CAROL I NR. 47, SINAIA, judeţul PRAHOVA, telefon 0244311788, fax 0244314509, email contact@primaria-sinaia.ro
  2. Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie închiriat: Spațiul nr. 1 C, situat în U.A.T. Sinaia, B-dul Carol I, nr.6 (în faţa Ocolului Silvic), cu destinația comercializare suveniruri cu brandul oraşului Sinaia şi florarie. Spațiul are o suprafață de 6,25 mp și aparține domeniului public al U.A.T Sinaia, având număr de inventar 1200160/2016, numar cadastral 24820. Închirierea se face conform art. 333, art. 335 din O.U.G. 57/2019 şi conform Hotărârii Consiliului Local Sinaia nr.93/25.06.2021.
  3. Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.

3.1. Modalitatea sau modalitațile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: la cerere, de la sediul instituției, Direcția Poliția Locală Sinaia – Departament Monitorizare și Control, sau electronic prin e-mail, după prezentarea dovezii plății caietului de sarcini.

3.2. Denumirea și datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul instituției de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire: Direcția Poliția Locală Sinaia – Departament Monitorizare și Control din cadrul Primăriei Orașului Sinaia, B-dul Carol I, nr. 47, Județul Prahova.

3.3. Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: 150 lei/ exemplar, ce se achită cu numerar la caserie sau prin ordin de plată în contul de trezorerie RO28TREZ5295006XXX000609 al U.A.T. Sinaia.

3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificarilor: 14/12/2021, ora 13.00.

  1. Informații privind ofertele: se regăsesc în caietul de sarcini.

4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 22/12/2021, ora 16.00.

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: U.A.T. Sinaia, oraşul Sinaia, B-dul Carol I, nr. 47, parter, registratura.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar.

  1. Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: 23/12/2021, ora 11.00, U.A.T. Sinaia, B-dul Carol I, nr. 47, etaj 1, sala 1.
  2. Denumirea, adresa, numărul de telefon și/sau adresa de e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Secția de Contencios Administrativ a Tribunalului Prahova, Ploiești, strada Văleni, nr. 44, judeţul Prahova, telefon: 0244/ 544781, fax: 0244/ 529107, e-mail: tr-ph-contencios@just.ro.
  3. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării : 26/11/2021

Vezi anunțul în format pdf AICI

Last modified: decembrie 3, 2021

Comments are closed.