Administrație Publică

Anunț privind organizarea procedurii de desemnare a consilierului de etică din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Sinaia în data de 14 decembrie 2021 ora 12,00

decembrie 3, 2021

A  N  U  N  Ț

PRIMĂRIA ORAȘULUI SINAIA ORGANIZEAZĂ PROCEDURA DE DESEMNARE A CONSILIERULUI DE ETICĂ  DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI ORAȘULUI SINAIA ÎN DATA DE 14 DECEMBRIE 2021  ORA 12,00

Candidații care își exprimă opțiunea pentru a dobândi calitatea de consilier de etică trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții impuse de art.452 alin.(6) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, respectiv  :

 1. este funcționar public definitiv ;
 2. ocupă o funcție publică din clasa I ;
 3. are, de regulă, studii superioare în domeniul științe sociale, astfel cum este definit acest domeniu de studii în condițiile legislației specifice ;
 4. prezintă deschidere și disponibilitate pentru îndeplinirea atribuțiilor care îi revin consilierului de etică în conformitate cu prevederile prezentului cod ;
 5. are o probitate morală recunoscută ;
 6. nu i s-a aplicat o sancțiune disciplinară, care nu a fost radiată în condițiile legii ;
 7. față de persoana sa nu este în curs de desfășurare cercetarea administrativă în cadrul procedurii disciplinare, în condițiile legii ;
 8. față de persoana sa nu a fost dispusă începerea urmăririi penale pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justitiei ;
 9. nu se află într-o procedură de evaluare desfășurată de autoritatea responsabilă de asigurarea integrității în exercitarea demnităților și funcțiilor publice și prevenirea corupției instituționale, în condițiile legii;
 10. nu se află în niciuna dintre situațiile de incompatibilitate cu calitatea de consilier de etică prevăzute la art. 453 din Codul administrativ.

Dovada îndeplinirii condițiilor prevazute la lit. f)-j) se face prin completarea unei declarații de integritate, dată pe propria răspundere a funcționarului public conform modelului anexat .

Condiții de desfășurare a procedurii de desemnare a consilierului de etică

1.Perioada de depunere a dosarelor de candidatură  este :    03.12.2021 – 07.12.2021, inclusiv.

2.Dosarul de candidatură va conține în mod obligatoriu următoarele documente :

a) scrisoare de intenție, din care să rezulte cel puțin următoarele informații: motivația funcționarului public pentru a dobândi calitatea de consilier de etică, asumarea faptului că prezintă deschidere și disponibilitate pentru îndeplinirea atribuțiilor ce revin consilierului de etică, precum și argumentele care îl recomandă pentru a îndeplini calitatea de consilier de etică;

b) copie a actului administrativ de numire a funcționarului public în funcția publică deținută, certificată pentru conformitate cu originalul de către responsabilul din cadrul compartimentului de resurse umane al autorității sau instituției publice;
c) copie a diplomei de licență certificată pentru conformitate cu originalul de către responsabilul din cadrul compartimentului de resurse umane al autorității sau instituției publice;
d) declarația de integritate, potrivit dispozițiilor art. 452 alin. (7) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, conform modelului anexat.

3.Interviul se va susține în data de 14 decembrie 2021 , ora 12,00 la sediul Primăriei orașului Sinaia, Bd.Carol I nr.47, județul Prahova  

4.Relatii suplimentare se pot obține  :

La sediul Primariei Sinaia. Persoana de contact : Olaru Isabela, inspector in cadrul Serviciului de Buget si Resurse Umane ; e-mail : isabela.olaru@primaria-sinaia.ro

 1. Bibliografie :

Normele și standardele de conduită prevăzute în partea a VI-a titlul II cap.V secțiunea a 2-a din O.U.G.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

P R I M A R ,
Vlad Oprea

Întocmit
Inspector Serv.Buget și Resurse Umane
Isabela Olaru

Descarcă formular tip Anexa 1 – declarație de integritate în format docx AICI

Last modified: decembrie 3, 2021

Comments are closed.