Administrație Publică

Dispoziţia nr. 326 din data de 02.12.2021 privind convocarea Consiliului Local al orașului Sinaia în ședința ordinară în data de 08 decembrie 2021

decembrie 3, 2021

În conformitate cu prevederile   art. 133 alin.(1)  și   art. 134 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare ;

În temeiul  art. 196 alin.(1), lit. b) din  Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,

PRIMARUL ORAȘULUI SINAIA

DISPUNE : 

ART. 1. – Miercuri, 08 decembrie 2021  ora 16,00  se convoacă Consiliul Local  al orașului Sinaia în ședință ordinară, care se va desfasura în sala  de ședințe  ”Ferdinand” din cadrul Centrului International de Conferinte Casino Sinaia, cu urmatoarea ordine de zi :

 1. Aprobarea procesului verbal al ședintei Consiliului local din luna noiembrie 2021.
 2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2021.
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei tehnico-economice fază Proiect tehnic pentru  construirea instalatiei de transport pe cablu tip telescaun in Valea Dorului, aprobarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici.
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei tehnico-economice fază Proiect tehnic pentru construirea instalatiei de transport pe cablu tip teleschi, pe domeniul schiabil  din stațiunea Sinaia – Teleschi Lăptici.
 5. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitație publică a spațiilor comerciale nr. 10- nou şi 11- nou, amplasate pe Aleea Carmen Sylva FN.
 6. Proiect de hotărâre privind actualizarea numarului locurilor de parcare cu plată, în parcarea Telegondola Sinaia şi Drum Nou Cota 1400, administrată de către SC Transport Urban Sinaia SRL.
 7. Proiect de hotărâre privind modificarea si completarea anexei 4 (lista bunurilor de retur), la contractul nr. 2032/2008 – delegarea gestiunii serviciului de transport pe cablu in orasul Sinaia, catre SC. Transport Urban Sinaia SRL.
 8. Proiect de hotărâre privind asocierea orasului Sinaia prin Consiliul Local Sinaia și SC. Sport Horse Excellence SRL, in vederea realizarii proiectului Patinoarul ”Arctic Park Sinaia”.
 9. Proiect de hotărâre privind vânzarea apartamentului nr. 2 – demisol, situat în Sinaia, str.Clabucet nr. 6, catre dna. Nica Mariana Tatiana.
 10. Proiect de hotărâre privind schimbarea destinației locuinței situata in Sinaia, str. Walter Mărăcineanu nr. 20, bl. A, et.1, ap. A.S.1.7. din locuință, in locuintă de serviciu și repartizarea acesteia catre dl.dr. Rață Andrei.
 11. Proiect de hotărâre privind repartizarea locuintei sociale destinate chiriasilor care locuiesc/au locuit in imobile retrocedate fostilor proprietari, situata in Sinaia, Al. Kusadasi nr. 1, bl. E 4, et.1, ap. 5, catre dna. Brezeanu Monica.
 12. Proiect de hotărâre privind darea in administrare a bunurilor cu destinatie club sportiv, catre Clubul Sportiv Carpați Sinaia.
 13. Proiect de hotărâre privind procedura de emitere a Atestatului de administrator condominii.
 14. Proiect de hotărâre privind evidentierea unor terenuri in domeniul privat.
 15. Proiect de hotărâre privind concesionarea fara licitatie publica a terenului situat in Sinaia, str. Gheorghe Doja nr. 73, lot 2A, in suprafata de 235 mp. si aleii de acces in suprafata de 103 mp., pentru extindere constructie.
 16. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea terenului in suprafata de 366 mp. situat in intravilanul orasului Sinaia, str. Aosta nr. 42 B, cu numar cadastral 24997, inscris in cartea funciara nr. 24997 Sinaia, in 2 loturi: lotul 1 in suprafata de 300 mp. și lotul 2 in suprafata de 66 mp.
 17. Proiect de hotărâre privind constatarea pierderii valabilitatii concesiunii si desfiintarea deplin drept a contractului de concesiune nr. 11740/25.04.2018, pentru care nu s-a respectat termenul de 24 luni de zile de la data obtinerii autorizatiei de construire, pentru terminarea constructiilor.
 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea achizitionarii de servicii juridice de consultanta, de asistenta și/sau reprezentare de către Orașul Sinaia, Primaria Orașului Sinaia, Consiliul local al orașului Sinaia, pentru promovarea unor actiuni, apărări sau cai de atac, in  dosar nr. 1900/310/2021 avand ca obiect plangere contraventionala impotriva Procesului verbal de constatare si sanctionare a contraventiei.
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea achizitionarii de servicii juridice de consultanta, de asistenta și/sau reprezentare de către Orașul Sinaia, Primaria Orașului Sinaia, Consiliul local al orașului Sinaia, pentru promovarea unor actiuni, apărări sau cai de atac in dosar nr. 32459/3/2021 având ca obiect : suspendare executare act, reclamanta fiind Societatea COLUMBUS OPERATIONAL S.R.L.
 2. Proiect de hotărâre privind achizitionarea de servicii juridice externe de consultanta, de asistenta și de reprezentare a Orasului Sinaia/Consiliului Local Sinaia/Primariei Orașului Sinaia, in dosarul care are ca obiect plangerea administrativa prealabila impotriva Administratiei Nationale, Apele Române ABA Buzau Ialomita, Sistemul de gospodarie a Apelor Prahova la situatia litigioasa generata de emiterea Autorizatiei de gospodarire a apelor nr. 90/27.05.2021 cu privire la obiectivul Statia de captare a apei Pescarie, in favoarea beneficiarului Hotel Cota 1400 SRL.
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea achizitionarii de servicii juridice de consultanta si asistenta pentru buna desfasurare a acestei activitati la nivelul Primariei orașului Sinaia.
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetelor evenimentelor 1 Decembrie 2021 – Ziua Națională a României și 5 Decembrie 2021- Aprinderea Iluminatului Festiv.
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului burselor școlare pentru semestrul I al anului scolar 2021 – 2022.
 6. Proiect de hotărâre privind modificarea si completarea Hotărârii Consiliului Local Sinaia nr. 53/2020 referitoare la aprobarea propunerii de trecere a unor imobile din domeniul public al statului aflate in administrarea  INCFC, în domeniul public al UAT Sinaia.
 7. Proiect de hotărâre privind declararea ca bun de uz și de interes public a imobilului compus din teren în suprafață de 524 mp., împreună cu construcția denumită ”Vila 13 Cerbul”, imobil situat in orașul Sinaia, str. Aluniș nr. 11, județul Prahova.
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare a imobilului – terenuri pădure, în suprafață totală de 10000 mp, situate în intravilanul oraşului Sinaia, str. Zamora FN, UP IX, UA29D, tarla 42, parcela PD55, jud. Prahova și împuternicirea domnului Gheorghe Bădăran, viceprimarul orasului Sinaia sa semneze contractul de vânzare-cumpărare a imobilului respectiv.
 9. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economica și a indicatorilor tehnico economici – faza PT pentru obiectivul de investiție “CENTRU MULTIFUNCTIONAL EDUCATIONAL-RECREATIONAL ZINO  – EDUCATIE DE LA A LA Z”– .

Art.2. – Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi  sunt puse la dispozitia consilierilor locali ai orasului Sinaia prin mijloace electronice.

Art.3. – Proiectele de hotărâri vor fi comunicate spre avizare comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al orasului Sinaia.

Art.4. – Consilierii locali pot formula și transmite  amendamente asupra proiectelor de hotărâri, secretarului general al orașului Sinaia.

Art.5. – Prezenta dispoziție va fi adusa la cunostinta publică  prin publicarea pe site-ul oficial  al institutiei www.primaria-sinaia.ro.

Art.6. –  Secretarul general al  orașului Sinaia, prin Compartimentul juridic, contencios administrativ și administrație publică va aduce la indeplinire  prevederile prezentei dispozitii.

Vezi dispoziția în format pdf AICI

Last modified: decembrie 6, 2021

Comments are closed.