Administrație Publică

Dispoziția nr.351 din 14.12.2021 privind convocarea Consiliului Local al orașului Sinaia în ședință extraordinară în data de 17 decembrie 2021

decembrie 16, 2021

În conformitate cu prevederile   art. 133 alin.(1), lit.a) și   art. 134 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare ;

În temeiul  art. 196 alin.(1), lit. b) din  Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare ;

PRIMARUL ORAȘULUI SINAIA

DISPUNE : 

Art. 1. – Se convoacă Consiliul Local al orașului Sinaia în ședință extraordinară, în data de 17 decembrie 2021, ora 13,00  care se va desfăsșra online, prin intermediul platformei ZOOM.,  cu următoarea ordine de zi:

  1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2021.
  1. Proiect de hotărâre privind prelungirea perioadei de tragere prevazuta in art. 1 din HCL. nr. 27/28.03.2019 referitoare la aprobarea de catre Orasul Sinaia a unei finantari rambursabile interne in valoare de pana la 11.000.000 lei pentru asigurarea fondurilor necesare implementarii unor obiective de investitii de interes local cofinantate din fonduri europene, pana la 31.12.2022 și plata unui comision de 0,5 % din creditul neutilizat.
  1. Proiect de hotărâre privind completarea Regulamentului de acordare de reduceri și gratuități la transportul pe cablu efectuat de S.C. Transport Urban Sinaia S.R.L., aprobat prin HCL. nr. 239/19.12.2017.

Art.2. – Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi  sunt puse la dispozitia consilierilor locali ai orasului Sinaia prin mijloace electronice.

Art.3. – Proiectele de hotărâri vor fi comunicate spre avizare comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al orasului Sinaia.

Art.4. – Consilierii locali pot formula și transmite  amendamente asupra proiectelor de hotărâri, secretarului general al orașului Sinaia.

Art.5. – Prezenta dispoziție va fi adusa la cunostinta publică  prin publicarea pe site-ul oficial  al institutiei www.primaria-sinaia.ro.

Art.6. –  Secretarul general al  orașului Sinaia, prin Compartimentul juridic, contencios administrativ și administrație publică va aduce la indeplinire  prevederile prezentei dispozitii.

Vezi dispoziția în format pdf AICI

Last modified: decembrie 16, 2021

Comments are closed.