Administrație Publică

Dispozița nr.353 din data de 16.12.2021 privind convocarea Consiliului Local al orașului Sinaia în ședință ordinară în data de 22 decembrie 2021

decembrie 20, 2021

În conformitate cu prevederile   art. 133 alin.(1)  și   art. 134 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare ;

În temeiul  art. 196 alin.(1), lit. b) din  Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,

PRIMARUL ORAȘULUI SINAIA

DISPUNE : 

ART. 1. – Miercuri, 22 decembrie 2021  ora 16,00  se convoacă Consiliul Local  al orașului Sinaia în ședință ordinară, care se va desfasura în sala  de ședințe  ”Ferdinand” din cadrul Centrului International de Conferinte Casino Sinaia, cu urmatoarea ordine de zi :

 1. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2022;
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei de delegare a activității de administrare a depozitelor de deșeuri si/sau a instalațiilor de eliminare a deșeurilor municipale și a deseurilor similare si acordarea unui mandat special domnului viceprimar Gheorghe Bădăran, reprezentantul Orașului Sinaia în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova”;
 3. Proiect de hotărâre privind darea in administrare/folosință de echipamente medicale si de protecție, catre Spitalul orășenesc Sinaia;
 4. Proiect de hotărâre privind completarea Anexei cu bunurile de retur la Contractul nr. 20383/2010 încheiat între Orașul Sinaia și SC Sinaia Forever SRL, de delegare a gestiunii serviciului comunitar de utilitate publica de administrare a domeniului public si privat al orasului Sinaia, cu Răspânditorul de material antiderapant Epoke Sirius AST SH 3810, 3 MC, cu numar de identificare: 38100686 si an de fabricatie 2021;
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei evenimentelor orașului Sinaia si a bugetelor aferente organizării acestora  penru anul 2022;
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea calendarului de competiții si activități de pregătire pe secții organizate de Clubul Sportiv Carpați Sinaia, pentru lunile ianuarie si februarie 2022;
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea de terecere a unui imobil din domeniul public al statului aflat in administrarea INCFC, in domeniul public al UAT Sinaia si declararea lui ca bun  de uz si de interes  public local;
 8. Proiect de hotărâre privind evidentierea unor terenuri in domeniul privat al orașului Sinaia;
 9. Proiect de hotărâre privind exercitarea/neexercitarea dreptului de preemtiune al Consiliului local Sinaia, asupra terenului in suprafata de 1003 mp. situat in intravilanul orasului Sinaia, str. Furnica nr.  20, lot. 2, nr. cad. 24929, CF. 24929;
 1. Proiect de hotărâre privind vanzarea prin licitatie publică a terenului in suprafata de 149 mp. situat in Sinaia, Aleea Sion nr. 8, lot.1;
 2. Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitație publică a terenului in suprafață de 1139 mp. situat in Sinaia, str. Tisei nr. 7 – 9 nr. cadastr 22339;
 3. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei SC. Transport Urban SRL. Sinaia;
 4. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei SC. Sinaia Forever Sinaia SRL.
 5. Proiect de hotarare privind îndreptarea erorii materiale strecurate în cuprinsul HCL nr.222/08.12.2021 în sensul modificării nr. de apartament din AS1.7 în AN1.7 

Art.2. – Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi  sunt puse la dispozitia consilierilor locali ai orasului Sinaia prin mijloace electronice.

Art.3. – Proiectele de hotărâri vor fi comunicate spre avizare comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al orasului Sinaia.

Art.4. – Consilierii locali pot formula și transmite  amendamente asupra proiectelor de hotărâri, secretarului general al orașului Sinaia.

Art.5. – Prezenta dispoziție va fi adusa la cunostinta publică  prin publicarea pe site-ul oficial  al institutiei www.primaria-sinaia.ro.

Art.6. –  Secretarul general al  orașului Sinaia, prin Compartimentul juridic, contencios administrativ și administrație publică va aduce la indeplinire  prevederile prezentei dispozitii.

Vezi dispoziția nr.353 în format pdf AICI

Last modified: decembrie 20, 2021

Comments are closed.