Administrație Publică

Procesul verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Oraşului Sinaia din data de 03 noiembrie 2021

decembrie 21, 2021

Încheiat astăzi 03 noiembrie  2021, orele 16,00 în şedinţa ordinară a Consiliului Local al Oraşului Sinaia, convocată de Primarul oraşului Sinaia în baza dispoziţiei nr. 209/21.10.2021, care s-a desfășurat în sala de şedinţe Ferdinand din cadrul Centrului International de Conferinte Casino Sinaia

Dna. Beatrice-Eugenia Rădulescu, secretarul general al oraşului, face apelul nominal al consilierilor. Rezultă că, la lucrările şedinţei sunt prezenţi 16 consilieri din totalul de 17 consilieri aleşi. Lipseşte motivat dl. cons. Milos Călin.

Prezenţa consilierilor la şedinţă s-a asigurat prin invitaţie scrisă în care s-au nominalizat: data, ora şi locul ținerii şedinţei, precum şi ordinea de zi, anexă la prezentul proces verbal. Convocarea, împreună cu documentele înscrise pe ordinea de zi au fost înaintate membrilor Consiliului local, în format electronic.

La ședință participă: dl. Vlad Oprea, primarul oraşului Sinaia, d-na. Beatrice-Eugenia Rădulescu, secretarul general al oraşului Sinaia, dl. Marian-Valerie Panait, administrator public oraş Sinaia,  dna. Gherasim Mihaiela, arhitect șef oraș Sinaia, dna.Șuțu Laura, director Poliția Locală Sinaia, dl. Daniel Dumitrache, inspector in cadrul Serviciului Politici Publice, dl. Cristian Negulescu, administrator SC. Sinaia Forever SRL.  și    d-na. Ioana Nedelcu, consilier juridic  Compartiment Juridic, Contencios Administrativ şi Administraţie Publică, care asigură secretariatul şedinţei.

Participa la sedinta din partea cetatenilor, dna. Balta Ionela.

Dl. primar Vlad Oprea deschide lucrarile sedintei și o invita pe dna. Aurora Arieșan, să conducă lucrările acesteia,  în calitate de președinte de ședință.

Președintele de ședință preia lucrările şedinţei și arată că, pe proiectul ordinii de zi inițiale sunt înscrise 31 proiecte la care se mai adaugă 5 proiecte de hotărâri trecute pe ordinea de zi suplimentară. Precizeaza ca, pct. nr. 22 proiect de hotarare privind constatarea pierderii valabilității concesiunii și desfiinţarea deplin drept a contractului  de concesiune nr. 8372 din 23.06.2004, a contractului de concesiune nr. 16702 din  28.06.2017 și actelor adiționale nr. 22115 din 10.08.2018, nr. 10894 din 08.04.2019 și nr. 39346 din 24.12.2019,  a contractelor de concesiune nr. 40/ 06.01.2003,  nr. 13172 / 03.05.2019 și actului adițional nr. 14559 din 09.06.2020, pentru care nu s-au respectat termenul de 12 luni de la data încheierii contractelor pentru începerea lucrărilor de construire și 24 luni  de la data obținerii autorizației de construire pentru terminarea construcției  se imparte in doua proiecte care sunt trecute pe ordinea de zi suplimentara.

Întrucât nu mai sunt intervenții, președintele de şedinţă supune la vot proiectul ordinii de zi care se aprobă cu 14 voturi ”pentru” si 2 voturi ”impotriva”. Voteaza impotriva dl. cons. Iosifescu Nicolae si dl. cons. Birau Octavian.

Se trece la pct. 1 din ordinea de zi – Aprobarea proceselor verbale ale  ședințelor Consiliului local  din luna septembrie și octombrie 2021.

Președintele de sedinta, dna. Aurora Arieșan, supune aprobarii procesele verbale ale ședintelor Consiliului local din luna septembrie si luna octombrie 2021 care se aproba cu 14 voturi ”pentru” și 2 voturi ”impotriva”. Voteaza impotriva dl. cons. Iosifescu Nicolae si dl. cons. Birau Octavian.

Urmeaza pct. 2 –  Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2021, inițiat de dl. primar Vlad Oprea

Dl. primar supune atentiei rectificarea bugetului la partea de venituri si propunerile facute la partea de cheltuieli.

Spus aprobarii, proiectul de hotarare sus mentionat se adopta cu 13 voturi ”pentru” și 3 ”abtineri”.

Se trece la pct. 3. – Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC. Sinaia Forever SRL pe anul 2021, initiat de dl. Vlad Oprea, primarul orasului Sinaia.

Președintele de sedință, dna. Aurora Arieșan  supune aprobarii proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC. Sinaia Forever SRL. care se adopta cu 12 voturi ”pentru” și 4 ”abtineri”. Se abtin : dl. cons. Pavel Georgini, dl. cons. Vasile Gheorghe, dl. cons. Marcoci Constantin si dra. Cons. Poponete Valentina.

Urmeaza pct. 4 –  Proiect de hotărâre privind aprobarea  creditului de angajament pentru acțiuni multianuale ale bugetului de venituri și cheltuieli în perioada 2021 –  2022, reprezentând obiectivul   de investiții ”Amenajare cantină Colegiul Mihail Cantacuzino”, initiat de dl. Vlad Oprea, primarul orasului Sinaia.

Supus la vot, proiectul de hotarare sus mentionat se adopta cu 16 voturi ”pentru”.

Se trece la pct.5. – Proiect de hotărâre privind vânzarea apartamentului nr. 2, situat in Sinaia. Str. Aosta nr. 25, parter, având numar cadastral 11082-C1-U2, către dna. Olaru Marilena Beatrice, initiat de dl. Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia.

Dna. Aurora Ariesan, presedintele de sedinta,  propune ca pretul de vanzare sa fie de 17.000 lei. Supune spre aprobare proiectul de hotarare sus mentionat care se adopta cu 14 voturi ”pentru” si 2 ”abtineri” , cu amendamentul propus, respectiv ca pretul de vanzare sa fie de 17.000 lei  (se abtin: dl. cons. Iosifescu Nicolae si dl. cons. Birau Octavian)

Urmeaza pct. 6. – Proiect de hotărâre privind  evidențierea unor terenuri în domeniul privat, initiat de David Remus, Popa Gheorghe, Arieșan Aurora, Constantin Marcoci, Călin Miloș, consilieri locali.

Intrucat nu sunt interventii pe marginea acestui proiect, supus la vot, se adopta in unanimitate in forma propusa de initiatori.

Se trece la pct. 7 –  Proiect de hotărâre privind vânzarea  prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 25 mp, situat în Sinaia, Str. Scropoasa nr. 6A, lot 1, initiat de : David Remus, Popa Gheorghe, Arieșan Aurora, Constantin Marcoci, Călin Miloș,  consilieri locali.

Dl. primar  arata ca terenul a fost evaluat la un pret de 30 euro/mp. si propune  ca pretul de pornire a licitatiei sa fie de 31 euro/mp.

Dna. Aurora Ariesan, presedintele de sedinta  supune la vot proiectul de hotarare sus mentionat care se adopta cu 16 voturi ”pentru” cu amendamentul propus de 31 euro/mp.

Urmeaza pct. 8 –  Proiect de hotărâre privind vânzarea  prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 81 mp, situat în Sinaia, Str. Călțunașilor nr. 6, lot 3, inițiat de : David Remus, Popa Gheorghe, Arieșan Aurora, Constantin Marcoci, Călin Miloș,  consilieri locali.

Terenul din Sinaia str. Călțunașilor nr.6 a fost evaluat la 60 euro/mp. si dl. Primar propune ca acesta sa fie vandut prin licitatie publica cu 61 euro/mp.

Dna. Aurora Ariesan, presedintele de sedinta  supune la vot proiectul de hotarare sus mentionat care se adopta cu 16 voturi ”pentru” cu amendamentul propus ca pretul de pornire a licitatiei in vederea vanzarii sa fie de 61 euro/mp.

Se trece la pct. 9 – Proiect de hotărâre privind vânzarea  prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 36 mp, situat în Sinaia, Aleea Sion nr. 1, nr. cad. 21820, inițiat de : David Remus, Popa Gheorghe, Arieșan Aurora, Constantin Marcoci, Călin Miloș, consilieri locali.

Terenul situat in Sinaia, Aleea Sion nr. 1, a fost stabilit de catre evaluator la  60 euro/mp. si se propune ca acesta sa fie vandut prin licitatie publica la un pret de 61 euro/mp.

Dna. Aurora Ariesan, presedintele de sedinta  supune la vot proiectul de hotarare sus mentionat care se adopta cu 15 voturi ”pentru” și ”o abtinere” (se abtine dl. cons. Pavel Georgini),   cu amendamentul propus ca pretul de pornire a licitatiei in vederea vanzarii sa fie de 61 euro/mp.

Urmeaza pct. 10 – Proiect de hotărâre privind vânzarea  prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 33 mp, situat în Sinaia, Calea Prahovei nr. 17-19, lot 5 inițiat de : David Remus, Popa Gheorghe, Arieșan Aurora, Constantin Marcoci, Călin Miloș,  consilieri locali

Terenul a fost evaluat la 30 euro/mp. si se propune ca acesta sa fie vandut prin licitatie publica la un pret de 31 euro/mp.

Dna. Aurora Ariesan, presedintele de sedinta  supune la vot proiectul de hotarare sus mentionat, care se adopta cu 16 voturi ”pentru” ,   cu amendamentul propus ca pretul de pornire a licitatiei in vederea vanzarii sa fie de 31 euro/mp.

Se trece la pct. 11 –  Proiect de hotărâre privind vânzarea  prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 319 mp, situat în Sinaia, str. Mihai Eminescu nr. 28A, nr. cad. 25055, CF nr. 25055, inițiat de : David Remus, Popa Gheorghe, Arieșan Aurora, Constantin Marcoci, Călin Miloș, consilieri locali.

Terenul sus mentionat a fost evaluat la 55 euro/mp. Se propune ca pretul de pornire a licitatiei in vederea vanzarii, sa fie de 56 euro/mp.

Supus votului, proiectul de hotarare sus mentionat se adopta cu 16 voturi ”pentru”,  cu propunerea facuta de 56 euro/mp.

Urmeaza pct. 12 – Proiect de hotărâre privind vânzarea fără licitație a terenului din Sinaia, str. Pârâul Dorului nr. 9, în suprafață de 174 mp, nr. cad. 22303 (nr. cad. vechi 11343), CF nr. 22303 (CF vechi 12651),  către Ivan Adrian Bogdan și Ivan Florina Emilia, prin exercitarea dreptului de preemțiune, conform art. 364 din OUG nr. 57/2019  privind Codul Administrativ, initiat de : David Remus, Popa Gheorghe, Arieșan Aurora, Constantin Marcoci, Călin Miloș, consilieri locali.

Presedintele de sedinta, dna. Aurora Arieșan, arata ca terenul a fost evaluat la 30 euro/mp. si propune ca pretul de vanzare sa fie de 31 euro/mp.

Supus la vot, proiectul de hotarare sus mentionat se adopta in unanimitate  cu un preț de vânzare de 31 euro/mp.

Se trece la pct. 13 –  Proiect de hotărâre privind dezmembrarea terenului nr. cad. 24937 în suprafață de 530 mp, si  trecerea din domeniul public în domeniul privat al orașului Sinaia a lotului 1 în suprafață de 85 mp din terenul nr. cad. 24937 în suprafață de 530 mp. situat în Sinaia, Zona Cota 1400, initiat de : Popa Gheorghe, Arieșan Aurora, Constantin Marcoci, Călin Miloș, consilieri locali.

Dl. Cons. David Remus anunta ca, nu va participa la procedura de vot la acest proiect de hotarare si la urmatorul (pct.14),  intrucat are un interes.

Dna. Aurora Arieșan, președinte de ședință  supune la vot proiectul de hotarare sus mentionat care se adopta cu 14 voturi ”pentru” și ”o abtinere”(se abtine dl. cons. Pavel Georgini). Nu voteaza dl. cons. Remus David.

Urmeaza pct. 14 –  Proiect de hotărâre privind vânzarea  prin licitaţie publică a terenului aparținând domeniului privat al orașului Sinaia, în suprafaţă totală de 700 mp, format din nr. cad. 22414 (207 mp),  nr. cad. 22297 (205 mp), nr. cad. 22298 (203 mp) și lotul 1 (85 mp) din nr. cad. 24937, situat în Sinaia, Zona Cota 1400, initiat de : Popa Gheorghe, Arieșan Aurora, Constantin Marcoci, Călin Miloș, consilieri locali.

Dna. Aurora Arieșan, președinte de ședință  arata ca, terenul a fost evaluat la 70 euro/mp. si dl. primar propune ca pretul de pornire a licitatiei pentru vanzare sa fie de 71 euro/mp.

Supune la vot proiectul de hotarare sus mentionat,  care se adopta cu 12 voturi ”pentru” si 3 ”abtineri” cu amendamentul propus, respectiv pret de pornire a licitatiei de 71 euro/mp.(Se abtin : dl. cons. Iosifescu Nicolae, dl. cons. Birau Octavian si dl. cons. Pavel Georgini). Nu voteaza dl. cons. Remus David intrucat are un interes.

Se trece la pct. 15 –  Proiect de hotărâre privind dezmembrarea terenului nr. cad. 24942 în suprafață de 824 mp.  si trecerea din domeniul public în domeniul privat al orașului Sinaia a lotului 1 în suprafață de 120 mp din terenul nr. cad. 24942 în suprafață de 824 mp., situat în Sinaia, Zona Cota 1400, initiat de : David Remus, Popa Gheorghe, Arieșan Aurora, Constantin Marcoci, Călin Miloș, consilieri locali.

Dna. Aurora Arieșan, președinte de ședință  supune la vot proiectul de hotarare sus mentionat care se adopta cu 15 voturi ”pentru” și ”o abtinere”(se abtine dl. cons. Pavel Georgini), in forma prezentata de initiatori.

Urmeaza pct. 16 –  Proiect de hotărâre privind  vânzarea  prin licitaţie publică a terenului aparținând domeniului privat al orașului Sinaia, în suprafaţă de 405 mp, format din nr. cad. 22748 (285 mp) și lotul 1 (120 mp) din nr. cad. 24942, situat în Sinaia, Zona Cota 1400,  inițiat de  : David Remus, Popa Gheorghe, Arieșan Aurora, Constantin Marcoci, Călin Miloș, consilieri locali.

Terenul a fost evaluat la 70 euro/mp. si presedintele de sedinta propune ca pretul de pornire a licitatiei pentru vanzare sa fie de 71 euro/mp.

Dna. Aurora Arieșan, președinte de ședință  supune la vot proiectul de hotarare sus mentionat care se adopta cu 12 voturi ”pentru” si 4 ”abtineri” cu amendamentul propus de 71 euro/mp. Se abtin : dl. cons. Pavel Georgini, dl. cons. Marcoci Constantin, dl. cons. Iosifescu Nicolae si dl. cons. Birau Octavian.

Se trece la pct. 17 –  Proiect de hotărâre privind dezmembrarea terenului în suprafață de 300 mp situat în intravilanul orașului Sinaia, strada Gheorghe Doja, nr. 73, lot 2, cu număr cadastral 22073, înscris în cartea funciară nr. 22073 Sinaia,  în 2 loturi, astfel lotul 2A în suprafaţă de 235 mp și lotul 2B în suprafaţă de 65 mp, initiat de  : David Remus, Popa Gheorghe, Arieșan Aurora, Constantin Marcoci, Călin Miloș, consilieri locali.

Dna. Aurora Arieșan, președinte de ședință  supune votului proiectul de hotarare sus mentionat care se adopta cu 15 voturi ”pentru” și ”o abtinere”. Se abtine dl. cons. Georgini Pavel.

Urmeaza pct. 18. –  Proiect de hotărâre privind vânzarea  prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 570 mp, situat în Sinaia, Drum Cota 1400 nr. 7, lot 4, initiat de  : David Remus, Popa Gheorghe, Arieșan Aurora, Constantin Marcoci, Călin Miloș, consilieri locali.

Dna. Aurora Arieșan, președinte de ședință   arata ca, terenul a fost evaluat la un pret de 70 euro/mp. si propune ca pretul de pornire a licitatiei in vederea vanzarii sa fie de 71 euro/mp.

Supus la vot, proiectul de hotarare sus mentionat se adopta cu 15 voturi ”pentru” și ”o abtinere”. Se abtine dl. cons. Georgini Pavel, cu amendamentul propus ca pretul de pornire a licitatiei sa fie de 71 euro/mp.

Se trece la pct. 19 –  Proiect de hotărâre privind  Planul Urbanistic Zonal –schimbare destinaţie  teren (s=1491 mp) din zonă gospodărie comunală şi zonă locuinţe şi functiuni complementare cu caracter predominant de odihnă, recreere, turism ȋn zonă locuințe şi funcţiuni complementare şi zonă căi de comunicație pentru amplasare locuință şi amenajare drum acces ( S/ studiată=3084 mp) – Oraş Sinaia, str. Aleea Teodor Neculuță nr.3-5, nr. cadastral 25293, tarla 37, parcela Cc 6, tarla 31, parcela Pdt 207 (din nr. cadastral 24596) , tarlaua 31, parcela Cc 208, tarlaua 37, parcela Cc 7, alee pietonală, initiat de : David Remus, Popa Gheorghe, Arieșan Aurora, Constantin Marcoci, Călin Miloș, consilieri locali

Dl. Cons. Iosifescu Nicolae  doreste sa ia cuvantul cu privire la acest proiect, se ajunge la discutii contradictorii in urma carora, dna. Presedinte Ariesan Aurora ii atrage atentia ca in urma repetatelor interventii care perturba ședinta, il sanctioneaza cu  avertisment in conformitate cu regulamentul de organizare si functionare a CLS.

Dl. Cons. David Remus  intervine si precizeaza ca poate fi chiar eliminat de la sedinta.

Dna. Aurora Arieșan, președinte de ședință    supune aprobarii proiectul de hotarare sus mentionat care se adopta cu 10 voturi ”pentru” și 6 ”abtineri”. Se abtin : dl. cons. Iosifescu Nicolae, dl. cons. Birau Octavian, dl. cons. Pavel Georgini, dl. cons. Vasile Gheorghe, dl. cons. Marcoci Constantin si d-ra cons. Poponete Valentina.

Urmeaza pct. 20 –  Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Local al Orașului Sinaia în calitate de administrator al străzii Aosta, pentru realizarea acordului auto și pietonal la lucrarea “Construire locuinţă cu apartamente, amenajare spaţii parcare, sistematizare şi împrejmuire teren, organizare şantier, utilităţi şi branşamente”, initiat de : David Remus, Popa Gheorghe, Arieșan Aurora, Constantin Marcoci, Călin Miloș, consilieri locali.

Dna. Aurora Arieșan, președinte de ședință    supune aprobarii proiectul de hotarare sus mentionat care se adopta cu 16 voturi ”pentru”.

Se trece la pct. 21. – Proiect de hotărâre privind  prelungirea contractului  de închiriere nr. 32190/24.11.2020, initiat de : David Remus, Popa Gheorghe, Arieșan Aurora, Constantin Marcoci, Călin Miloș,   consilieri locali.

Dl. Cons. Remus David propune sa se prelungeasca contractul de inchiriere parcare pentru o perioada de 3 ani.

Dl. Cons. Pavel Georgini completeaza : sa se  aplice aceasta regula tuturor.

Dl. Primar  arata ca, nu se poate stabili o regula ci, se va discuta  de la caz la caz.

Dna. Aurora Arieșan, președinte de ședință    supune aprobarii proiectul de hotarare sus mentionat care se adopta cu 16 voturi ”pentru” cu o durata de prelungire a contractului de 3 ani.

Intrucat pct. 22 din ordinea de zi  face obiectul a doua proiecte de  hotarari, care vor fi supuse dezbaterii la ordinea de zi suplimentara, presedintele de sedinta supune atentiei pct. 23 –

Urmeaza pct. 23 – Proiect de hotărâre privind actualizarea regulamentului de organizare si funcționare a Direcției de Asistență Socială, initia de dl. Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia.

Dna. Aurora Arieșan, președinte de ședință    supune aprobarii proiectul de hotarare sus mentionat care se adopta cu 16 voturi ”pentru”.

Se trece la pct. 24 –  Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Sinaia, în vederea constituirii Comisiei de evaluare a probei de interviu pentru concursul de ocupare a funcțiilor de director/director adjunct de la Colegiul Mihail Cantacuzino, initiat de dl. Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia

Dna secretar general  arata ca votul trebuie sa fie secret, intrucat este vorba de persoane.

Dl. primar  o propune pe dna. cons. Hogea Anca Mariana.

Se procedeaza la vot secret. Se inainteaza buletinele de vot membrilor consiliului cu propunerea ca persoana desemnata  de Consiliul local ca reprezentant in Comisia de evaluare  pentru concursul de ocupare a functiilor de director/director adjunct de la Colegiul Mihail Cantacuzino, sa fie dna. Hogea Anca Mariana.

In urma votului secret, se obtine urmatorul rezultat :  12 voturi ”pentru” desemnarea dnei Hogea Anca Mariana in comisia de evaluare, 2 ”abtineri” si 2 voturi ”impotriva.”

Urmeaza pct. 25. –  Proiect de hotărâre privind aprobarea protocolului de colaborare între orașul Sinaia și instituțiile publice din anexele prezentei hotărâri, initiat de Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia

Dl. primar  arata ca, protocolul de colaborare se refera la schimbul de informatii care se doreste sa se realizeze cu  Politia, Spitalul orasesnesc, Spitalul de pediatrie si Colegiul Mihail Cantacuzino pentru oferirea serviciilor de consiliere  in zona de protectie a copiilor, a persoanelor cu handicap si a persoanelor vârstnice.

Dna. Aurora Arieșan, președinte de ședință    supune aprobarii proiectul de hotarare sus mentionat care se adopta cu 16 voturi ”pentru”.

Se trece la pct. 26 –  Proiect de hotărâre privind achiziționarea de servicii juridice de consultanță, de asistență, si/sau de reprezentare de către  Orașul Sinaia, Primăria Orașului Sinaia, Consiliul Local al Orașului Sinaia pentru promovarea unor acțiuni, apărări sau căi de atac, initiat de  dl. Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia;

Dl. primar  precizeaza ca,  este vorba despre contestatia facuta de Mega Image  impotriva deciziei de impunere referitoare la taxa take and go.

Dna. Aurora Arieșan, președinte de ședință    supune aprobarii proiectul de hotarare sus mentionat care se adopta cu 16 voturi ”pentru”.

Urmează pct. 27 –  Proiect de hotărâre privind desemnarea a trei reprezentanți ai Consiliului local al orașului Sinaia in Consiliul de administrație al Colegiului ”Mihail Cantacuzino” Sinaia pentru anul școlar 2021 – 2022 precum și desemnarea unui consilier  care să faca parte din comisia de evaluare și asigurare a calității, initiat de  Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia.

Dl. primar propune ca din Consiliul de administratie al Colegiului Mihail Cantacuzino sa faca parte : dl. Remus David, dna. Anca Hogea si dl. Vasile Gheorghe.

Dl. cons.  Vasile Gheorghe il popune pe dl. cons. Birau Octavian.

Dna presedinte de sedinta,  mentioneaza ca, mai intai trebuie sa se voteze propunerea initiatorului si apoi propunerea facuta de dl. cons. Vasile.

Dl. cons. Birău Octavian arata ca nu doreste sa faca parte din Consiliul de administratie.

Dl.Primar propune de asemenea,  ca  dna. cons. Cretu Georgiana sa faca parte din  comisia de evaluare a calitatii.

Se trece la votul secret.

Pana se finalizeaza votului secret, dna. presedinte de ședinta propune sa se discute mai departe punctele inscrise  pe ordinea de zi.

Se trece la pct. 28 – Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei de delegare a activitatii de administrare a depozitelor de deseuri si/ sau a instalatiilor de eliminare a deseurilor municipale si a deseurilor similare si acordarea unui mandat special domnului Viceprimar

Gheorghe Badaran, reprezentantul   Oraşului Sinaia în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul Deseurilor Prahova”.

Dl. primar  arata ca este vorba despre prelungirea valabilitatii licentei de operare pentru Italia Service Servicii, pentru cei care au statia de depozitare de la Boldesti Scaieni.

Dna. Aurora Arieșan, președinte de ședință    supune aprobarii proiectul de hotarare sus mentionat care se adopta cu 16 voturi ”pentru”.

Urmeaza pct. 29 – Proiect de hotarare privind  modificarea organigramei  SC. Sinaia Forever SRL.

Dl. primar  mentioneaza ca organigrama a fost  adaptata  la serviciile pe care le au, respectiv administrator, director executiv, directia economica, cea de administrare a imobilelor orasului, piata, cimitirul si serviciul de curatenie, spatii verzi si deszapezire, iar la administrare imobile intra  Casino Muzeu si Stana Tarle.

Dl. cons. Pavel Georgini  solicita lamuriri in legatura cu organigrama, ce schimbari s-au facut.

Dl. primar  arata ca nu sunt schimbari deosebite, există un administrator, exista un director adjunct, acum este un director executiv, exista un director de Casino, acum este un director de administrare a bunurilor. Numarul de posturi este acelasi ca si in organigrama veche.

Dna. Aurora Arieșan, președinte de ședință    supune aprobarii proiectul de hotarare sus mentionat care se adopta cu 15 voturi ”pentru” si  ”o abtinere ” ( se abtine dl. cons. Pavel Georgini).

Se trece la pct. 30 –  Proiect de hotarare privind majorarea tarifelor aferente serviciilor prestate de SC. Sinaia Forever SRL.

Dl. Primar mentioneaza ca  sunt tarife practicate din anul 2019 abgradate la ceea ce este acum si  spera ca nu mai este nevoie sa fie modificate anul viitor.

Dna. Aurora Arieșan, președinte de ședință supune aprobarii proiectul de hotarare sus mentionat care se adopta cu 16 voturi ”pentru”.

Urmeaza pct. 31 – Proiect de hotărâre privind accesul cetățenilor orașului Sinaia la ședintele Consiliului Local Sinaia și la informațiile publice, initiat de dl. Birău Octavian si dl. Iosifescu Nicolae, consilieri locali.

Dl. primar  arata ca nu este cazul sa se  redenumeasca  site-ul.

Dl. cons. Iosifescu Nicolae  mentionează ca, de fapt, in luna decembrie a fost  prima data acest proiect de hotarare depus de   colegi. Au incercat sa lase putin de la ei  in ideea unei posibile concilieri cu primarul, insa dupa cele afirmate de dl. primar, acest lucru nu este posibil. Scopul initiatorilor,  la modul cat se poate de sincer, este de a colabora. Ca sa se gaseasca  o cale de colaborare, evident ca trebuie sa  lase cate putin fiecare, pentru ca, atunci cand exista puncte  divergente, nu se poate.

Dna. Aurora  Ariesan, presedintele de sedinta arata ca   exista audiente unde  pot participa cetatenii si consilierii, si de asemenea, cetatenii pot participa  la sedintele de Consiliu

Dl. Iosifescu Nicolae precizeaza ca,   nu a vorbit despre acest lucru, respectiv despre audiente.

Dl. Primar  arata ca,  site-ul www.primaria-sinaia.ro și-a consolidat clar, asa cum este,  existenta in mediul virtual si este foarte cautat si, de asemenea,  si-a castigat si increderea cetatenilor. In orasul Sinaia  in perioada lunilor iulie-septembrie site-ul a  avut un trafic de peste 10.000  de accesari. Considera ca nu este cazul sa se  schimbe site-ul iar accesul cetatenilor nu este ingradit la sedintele Consiliului local.  Proiectul de hotarare  nu aduce nici macar un plus in buna colaborare din cadrul Consiliului local.

Dl. cons. Pavel Georgini  arata ca,  proiectul de hotarare este sustinut si de PSD. Considera ca este bine sa se dea posibilitatea cetatenilor orasului sa aiba acces la serviciile Consiliului local, suntem in 2021 si mai ales acum in pandemie cand numarul locurilor in sala  este limitat, este bine sa li se dea  posibilitatea cetatenilor sa aiba acces la sedintele de consiliu in online 

Dl. cons. David Remus crede ca acest proiect nu are nicio legatura cu    accesul cetatenilor la sedinte. Cetatenii au acces de drept la sedintele consiliului local, pot accesa adresa de facebook a Primariei, site-ul Primariei si toate mijloacele de media. Sedintele sunt inregistrate, exista

procesele verbale ale acestora si  cetatenii pot veni oricand in sala de sedinte daca doresc.

Dl. cons. Birau Octavian   solicita sa fie transmise sedintele de consiliu online.

Dl. cons. Iosifescu Nicolae solicita sa se mentioneze in mod expres in procesul verbal ca dna. presedinte a refuzat sa-i  dea dreptul la cuvant.

Dna Aurora Arieșan supune aprobarii proiectul de hotarare sus mentionat este respins cu 10 voturi ”impotriva” și 6 voturi ”pentru” (voteaza pentru: dl. cons. Iosifescu Nicolae, dl. Birau Octavian, dl. cons. Marcoci Constantin, dl. cons. Pavel Georgini,dl. cons. Vasile Gheorghe si dna. cons. Poponete Valentina).

După procedura de vot secret, dna secretar general anunta rezultatul votului pentru pct. 27. Se obtin 13 voturi ”pentru” propunerea dlui primar,  2  voturi sunt nule si o abtinere.

Din Consiliul de administratie  al Colegiului ”Mihail Cantacuzino” Sinaia pentru anul școlar 2021 – 2022 vor face parte din partea Consiliului local : dl. cons. Ramus David, dna. cons. Anca Hogea si dl. cons. Vasile Gheorghe, iar din comisia de evaluare si asigurare a calitatii face parte dna. cons. Cretu Georgiana.

Se trece la pct. 32. – Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Bugetare participativă in orașul Sinaia”, initiat de : Birău Octavian si Iosifescu Nicolae, consilieri locali

Dl. cons. Iosifescu Nicolae  arata ca, bugetarea participativa nu este inventia lor,  nu le apartine dreptul de autor,  este un procedeu mai vechi, care este luat de la colegii de la Cluj unde functioneaza bine de mai multi ani. Initiatorii au aceasta propunere si isi doresc aceasta bugetare  participativa si pentru orasul Sinaia. Considera ca termenele sunt prea scurte si propune ca acest proiect sa functioneze pentru anul 2023, deci sa se modifice termenul .

Dl. cons. Pavel Georgini solicita lamuriri despre acest proiect, cum functioneaza.

Dl. primar  cere permisiunea sa intervina pentru lamuriri si arata ca in luna iulie s-a semnat acordul de  parteneriat  cu Organizatia Code For Romania pe  mai multe proiecte si ar fi trebuit sa se cunoasca acest lucru pentru ca parteneriatul a fost aprobat de Consiliul local. Acesta  este public si se afla  pe site,  iar unul dintre proiecte vizeaza chiar bugetarea participativa. Arata ca cei de la Code For Romania si-au luat angajamentul de a face toata procedura  și de a pune in aplicare aceasta bugetare participativa  si care se va face dupa  aprobarea bugetului  viitor

Dl. cons. Iosifescu Nicolae   arata ca nu  stie despre ce este vorba si nu a avut aceasta informatie.

Dl. primar  mentioneaza ca,   Consiliul local a  aprobat  in parteneriatul cu Code For Romania, 5 directii de colaborare din care una, este legata tocmai pe bugetarea participativa. Le recomanda sa se uite pe site si i se pare inutil sa se mai reia aceasta discutie.

Dl. cons. Iosifescu Nicolae este multumit prin faptul ca exista bugetarea participativa, nu-l intereseaza sa fie initiator, il intereseaza ca exista aceasta  bugetare si se bucura. Considera ca, nu are cum sa intre in bugetul anului 2022 ci  pentru anul 2023. Il roaga pe dl. primar sa-i puna la  indemana documentele pe care le are si sa propuna si un termen. Considera ca aceasta este  o forma de democratie participativa si e bine -venita.

Dna presedinte de sedinta  arata ca, dl. Iosifescu are  posibilitatea  sa retraga proiectul de pe ordinea de zi  sau, se va vota.

Dl. cons. Iosifescu Nicolae, arata ca,  s-a votat ordinea de zi, cunoaste rezultatul votului si  este un proiect bun.

Dna presedinte de sedinta supune aprobarii proiectul de hotarare sus mentionat care se respinge cu 6 voturi ”pentru” (voteaza pentru: dl. cons. Iosifescu Nicolae, dl. Birau Octavian, dl. cons. Marcoci Constantin, dl. cons. Pavel Georgini,dl. cons. Vasile Gheorghe si dna. cons. Poponete Valentina) si 10 voturi ”impotriva”.

Se trece la pct.  33 – Proiect de hotărâre privind efectuarea unui studiu de oportunitate privind managementul traficului auto în orașul Sinaia, initiat de dl. Birău Octavian si Iosifescu Nicolae, consilieri locali

Dna. presedinte de sedinta da cuvantul dlui Iosifescu in calitate de initiator.

Dl. cons. Iosifescu a vazut referatul de specialaitate  care spune ca exista un studiu de fezabilitate aprobat pentru cele doua intersectii. Doreste sa vada acest studiu de fezabilitate, din cate stie inainte de a fi aprobate trebuie supuse dezbaterii publice, nu a auzit de aceasta dezbatere publica,

dar e posibil sa se fi intamplat s-ar putea sa fie. Stie ca exista niste obligatii de avize din partea operatorilor pentru ca, in ambele intersectii sunt utilitati. A intrebat la Gaze si ei nu au avut un astfel de aviz. Este bucuros ca acest studiu exista este de interes public si  este  o problema dificila pentru Sinaia pentru ca treneaza de mult.

Dl. cons. Remus David  intreaba care este problema stridenta care treneaza de 30 de ani si care are legatura cu acest proiect.

Dl. cons. Iosifescu Nicolae  mentioneaza ca  la cele  doua intersectii  sunt probleme grave de circulatie.

Dl. primar   arata ca drumurile nu sunt  ale orasului Sinaia ci sunt drumuri nationale si  ca  avem un parteneriat semnat cu  Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale. In calitate de presedinte al  Asociatiatiei  de Dezvoltare  Valea Prahovei in Actiuniei din care fac parte orasele: Sinaia, Busteni, Azuga, Predeal, Comarnic si Consiliul jud. Brasov, primul  proiect pe care l-a abordat a fost eliminarea punctelor negre de pe DN. 1, motiv pentru care se construiesc mai multe pasaje rutiere nu numai cele 2 din Sinaia,  unele in Busteni si altele si in  Predeal;  studiile de fezabilitate  au fost aprobate de CNAIR si sunt chiar finantate de Ministerul  Transporturilor; la acest moment  se iau  avizele pentru  ele si se incep exproprierile terenurilor care apartin Apelor Romane  si terenuri proprietate privata.

Dl. primar  arata ca in Sinaia se vor face doua pasaje, la intrarea si la iesirea din oras care spera ca in primavara   sa functioneze; se vor realiza cu finantare europeana si costa in jur de 10 milioane de euro.

Dl. cons. Iosifescu Nicolae  mentioneaza ca,  este  foarte bine ca exista dar,  dl. primar trebuie sa informeze Consiliul local.

Dna presedinte solicita dlui Iosifescu  sa retraga  proiectul de hotarare  de pe ordinea de zi.

Dl. cons. Iosifescu Nicolae retrage de pe ordinea de zi, proiectul de hotarare initiat.

Se trece la pct. 34 – Proiect de hotărâre privind revocarea HCL. Nr. 149/08.09.2021 privind exercitarea dreptului de preemțiune  al Consiliului local  Sinaia, asupra terenurilor pădure în suprafață de 10000 mp. situate în intravilanul orașului Sinaia, str. Zamora  f.n., UP IX UA29D, tarla 42, parcela PD55, jud. Prahova, inițiat de  Birău Octavian si Iosifescu Nicolae, consilieri locali

Dna Presedinte de sedinta  supune la vot proiectul de hotarare sus mentionat care se respinge cu 10 voturi  impotriva revocarii,  4 abtineri (se abtin : dl. cons. Vasile Gheorghe, dl. cons. Marcoci Constantin. Dl. cons. Pavel Georgini si dna. cons. Poponete Valentina)  si 2 voturi pentru  (voteaza impotriva dl. cons. Iosifescu Nicolae si dl. cons. Birau Octavian)

Urmeaza ordinea de zi suplimentara.

Dna Aurora Ariesan, presedinte de sedinta supune  atentiei pct. 1 din ordinea de zi – 1. Proiect de hotărâre privind constatarea pierderii valabilității concesiunii și desființarea de plin drept a contractului de concesiune nr.16702 din 28.06.2017 și a actelor adiționale nr.22115 din 10.08.2018, nr.10894 din 08.04.2019 și nr.39346 din 24.12.2019, pentru care nu s-a respectat termenul de 12 luni de la data încheierii contractului pentru începerea lucrărilor de construire, initiat de David Remus, Popa Gheorghe, Arieșan Aurora, Constantin Marcoci, Călin Miloș,  consilieri locali.

Dl. Birau Octavian anunta ca se va abtine  la pct. 1 si 2 pentru ca  le-a primit acum.

Dna Secretar arata ca,  in realitate cunoaste proiectele de la pct. 1 si 2, fiind vorba de pct. 22 de pe ordinea de zi care a fost scos si impartit in doua.

Dl. Iosifescu Nicolae arata ca, este cineva in sala care  a cerut  sa ia cuvantul.

Dna. Aurora Ariesan solicita acordul consiliului  local referitor la solicitarea dnei Balta sa ia cuvantul.

Membrii Consiliului local sunt  de acord ca dna. Balta sa ia cuvantul.

Dna. Balta Ionela arata ca  dl. primar cunoaste problema dansei pe care i-a relatat-o si in audiente si ca cineva din cadrul  serviciului de urbanism i-ar fi spus ca dna secretar este cea care a refuzat sa semneze  hotararea de prelungire a contractului de concesiune, motivat de faptul ca in anul 2018 acesta ar fi expirat.

Arata ca, contractul de concesiune ar fi expirat in luna  iunie 2018, ar fi depus solicitare de prelungire in data   23 mai 2018, ca hotararea s-a dat in luna iulie 2018 si actul aditional de prelungire  s-a facut la inceputul lunii august,  nefiind vina dumneaei  pentru aceasta. Intreaba, daca acest contract este ilegal – a fost  sunata ca nu este semnata aceasta hotarare pentru ca dl. Primar si dna. Secretar  sunt in razboi si pentru ca este pusa sa semneze acte ilegale –  de ce in 2019  dna secretar  a semnat aceasta hotarare de prelungire,  daca in 2018 nu era legala si  cum dl. Badaran in 2019 a semnat alipirea terenurilor la ceva ilegal.

Declara ca i s-ar fi comunicat ca cererea de prelungire a fost aprobata, iar dl. Cons. Remus David intervine si spune ca a fost vorba de aprobarea prelungirii  de catre comisia de urbanism, nu de catre Consiliul local.

Dl. Primar  arata ca ii cunoaste problema, proiectul a fost initiat de comisia de urbanism si personal a fost de acord cu p.d.v. al comisiei. O roaga pe dna secretar care raspunde de legalitate,   sa-i explice si sa-i dea mai multe detalii pe partea juridica.  In al doilea rand, faptul  ca exista un razboi sau un conflict – ce vorbesc unii si altii nu conteaza – pentru ca fiecare și-a spus p.d.v.personal.

Dna secretar Beatrice Radulescu ii aduce la cunostinta dispozitiile  art.  art. 36 alin. 2 din legea 50/1991 care stabileste  ca,  daca in termen de cel mult un an de la data cand  a obtinut concesiunea, respectiv de la  data contractului de concesiune nu a solicitat  emiterea autorizatiei de construire si nu a inceput constructia pentru care a obtinut terenul in baza legii 50/1991,  conform legii,  concesiunea isi pierde valabilitatea, art. 36 alin. 2 fiind imperativ. D.p.d.v. legal dna secretar arata ca, contractul de concesiune si-a pierdut valabilitatea  in momentul in care s-a implinit un an de la data incheierii contractului de concesiune, nu a solicitat emiterea autorizatiei de construire si nu a inceput lucrarile. Arata  ca nu cunoaste aspecte cu privire la prelungirile anterioare intrucat nu au fost semnate de dansa, in fapt, fiind vorba de documente semnate ”pentru Beatrice Radulescu cu bara.”

Dna Balta ii  arata dnei secretar  o adresa si o intreaba   daca acea semnatura ii apartine.

Dna secretar ii spune  ca este vorba doar de o  adresa prin care i s-a comunicat hotararea de consiliu,  hotararea nu este semnata de ea personal. De asemenea, dna secreatr arata ca in virtutea Codului administrativ, este obligata sa comunice hotararile  cu carater individual.

Dna Balta arata ca a fost acuzata prin intampinarea depusa de orasul  Sinaia la Tribunalul Prahova,  unde dansa a deschis un proces,  ca  a afisat nepasare si ca s-a  ascuns dupa tot felul de tertipuri , iar dna secretar ii raspunde  ca orasul Sinaia trebuie sa se apere si interesul public prevaleaza  interesului personal , iar apararea se construieste  asa cum se considera ca este in intereresul orasului Sinaia.

Dl. Cons. Pavel Georgini   intreaba daca in prezent concesiunea este anulata.

Dna secretar  raspunde ca, contractul de concesiune al dnei Balta este in prezent incetat si ca d.p.d.v. legal terenul ar putea fi din nou concesionat  fara licitatie publica dnei Balta, cu amendamentul ca pierde suma pe care a depus-o ca pret al concesiunii  care era consemnata in contract.  De asemenea, arata ca, acum, Consiliul local fiind administratorul domeniului public si privat al orasului, doar constata incetarea contractului de concesiune acesta pierzandu-si valabilitatea in temeiul  art. 36 alin. 2 din legea 50/1991, constatarea impunandu-se prin prisma unui articol din contract – pact comisoriu de gradul 4- care stipuleaza ca, daca in termen de 12 luni concesionarul  nu cere AC si nu incepe constructia, concesiunea isi pierdde valabilitatea.

Dl. Cons. Pavel Georgini  intervine si arata ca dna Balta  a vrut sa faca niste demersuri care au durat un an de zile si de aceea a intarziat.

Dna Secretar   mentioneaza ca  sunt 3 ani  de cand trebuia sa inceapa constructia si au fost 3 termene de amanare pentru un foisor,   dar,  daca dansa a fost incurajata  in acest sens, nu cunoaste acest lucru, dar  ar fi fost mai corect sa i se spuna  legea de atunci de prima data si sa nu fie incurajata.

Dl. Primar arata ca,  acesta   nu este singurul caz, au fost si alte cazuri  similare. Consiliul local constata ca a expirat termenul si inceteaza valabilitatea contractului,   nu reziliaza contractul, ci acesta se reziliaza de plin drept. Cine nu este de acord se adreseaza instantei de judecata , iar instanta stabileste care este adevarul.

Dna Aurora Ariesan, presedinte de sedinta  supune aprobarii proiectul de hotarare sus mentionat care se adopta cu 11 voturi ”pentru”   si 4 ”abtineri” (se abtin: dl. cons. Iosifescu Nicolae, dl. cons. Birau C-tin, dl. cons. Marcoci Constantin  si dl. cons. Vasile Gheorghe).Nu voteaza dl. cons. Pavel Georgini intrucat este in relatie de afinitate cu beneficiarul contractului de concesiune.

Se trece la pct. 2. –  Proiect de hotărâre privind constatarea pierderii valabilității concesiunii și desființarea de plin drept a contractului de concesiune nr.8372 din 23.06.2004; a contractelor de concesiune nr.40/06.01.2003, nr.13172/03.05.2019 și a actului adițional nr.14559 din 09.06.2020, pentru care nu s-au respectat termenul de 12 luni de la data încheierii contractului pentru începerea lucrărilor de construire și 24 de luni de la data obținerii autorizației de construire pentru terminarea construcției, initiat de David Remus, Popa Gheorghe, Arieșan Aurora, Constantin Marcoci, Călin Miloș, consilieri locali.

Dna Aurora Ariesan, presedinte de sedinta supune  supune aprobarii proiectul de hotarare sus mentionat  care se adopta cu 14 voturi ”pentru” si 2 ”abtineri” (se abtin dl. cons. Iosifescu Nicolae si dl cons. Birau Octavian) .

Urmeaza pct. 3. – Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul public al orașului Sinaia a terenurilor pădure aparținând domeniului public al statului, în suprafață totală de 9973 mp, situate în Sinaia UP V Ua 26K%, Ua 26K%, UA 26I% și compensarea terenurilor solicitate pentru scoaterea definitivă din fondul forestier național cu terenurile proprietate publică a orașului Sinaia, având nr. cadastral 25288, în suprafață de 16807 mp și nr. cadastral 25309, în suprafață de 1015 mp, situate în Sinaia, T 20 Ps 159/1, extravilan, pajiștea alpină a muntelui ȘEȚU, initiat de dl. primar Vlad Oprea

Dl. primar Vlad Oprea arata ca este o completare ceruta de cei de la Romsilva pentru parcarea de la Telegondola.

Dl. Cretu Pompiliu precizeaza ca,  in aceste documente sunt cateva inadvertente, se vorbeste cand de scoaterea definitiva cand de trecerea definitiva a terenului  in domeniul public.

Dna Mihaiela Gherasim, sef Serviciu Urbanism arata ca aceste terenuri vin in compensare. Prin Hotararea de Guverm se va face trecerea si terenul va intra in proprietatea orasului.

Dl. cons. Iosifescu Nicolae si dl. cons. Birau Octavian doresc sa  paraseasca sedinta.

Dl. primar  solicita sa se mentioneze  in procesul verbal ca cei doi consilieri nu  mai participa la sedinta.

Dna. Aurora Ariesan, presedintele de  sedinta  ii roaga pe cei doi consilieri sa se intoarca pentru ca nu vor fi trecuti prezenti la sedinta si acestia revin asupra deciziei.

Dna Aurora Ariesan, presedinte de sedinta supune  supune aprobarii proiectul de hotarare sus mentionat care se adopta cu 14 voturi ”pentru” si 2 ”abtineri” (se abtin dl. cons. Iosifescu Nicolae si dl cons. Birau Octavian).

Se trece la pct. 4. – Proiect de hotărâre privind aprobarea Cererii de finantare, a Devizului General si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii: „EXTINDERE SI REABILITARE SISTEME DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE, ORAS SINAIA, UAT SINAIA, JUDETUL PRAHOVA, initiat de dl. Vlad Oprea, primarul orasului Sinaia.

Dl. primar  arata ca  este vorba de cererea  care urmeaza sa fie depusa  pe programul Anghel Saligny dupa care, daca se aproba, se va face SF-ul si PT-ul.

Dl. cons. Pavel Gerogini solicita lamuriri referitoare la acest proiect.

Dl. primar arata ca este vorba de strazi unde nu exista  alimentare cu apa si canalizare, este vorba de strada Carierei unde se face Aqua Park-ul  si partial,  str. Gheorghe Doja, finantandu-se numai strazile unde  nu au fost instalatii.

Dl. Cons. Iosifescu Nicolae  intreaba de ce s-au introdus aceste proiecte  in regim de urgenta pe ordinea de zi.

Dl. primar  ii  raspunde ca este termenul  este foarte scurt si se incheie sesiunea de  depunere in  8 noiembrie 2021.

Dna Aurora Ariesan, presedinte de sedinta supune  supune aprobarii proiectul de hotarare sus mentionat care se adopta cu 14 voturi ”pentru” si 2 ”abtineri” (se abtin dl. cons. Iosifescu Nicolae si dl cons. Birau Octavian). 

Urmeaza pct. 5. –  Proiect de hotărâre privind aprobarea Cererii de finantare, a Devizului General si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii: „REABILITARE SI ASFALTARE DC134 – DRUM COTA 1400 IN ORAS SINAIA, JUDETUL PRAHOVA”.

Dna Aurora Ariesan, presedinte de sedinta supune  supune aprobarii proiectul de hotarare sus care se adopta cu 14 voturi ”pentru” si 2 ”abtineri” (se abtin dl. cons. Iosifescu Nicolae si dl cons. Birau Octavian).

Întrucât punctele de pe ordinea de zi au fost epuizate, preşedintele de şedinţă le mulţumeşte celor prezenţi pentru participare şi declară închise lucrările şedinţei la ora 17,15.

Vezi procesul verbal în format pdf AICI

Last modified: decembrie 21, 2021

Comments are closed.