Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR.244 din data de 22.12.2021 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2022

decembrie 30, 2021

Privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2022

În temeiul art.129, alin (1), alin.(4), litera c), coroborat cu art. 139 alin.(3),lit.c) si art.196 alin.(1), lit.a) din Ordonanța de Urgență  nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Văzând  referatul de aprobare  întocmit de Primarul Orașului Sinaia nr. 31041/22.10.2021 și  Raportul de specialitate nr. 31043/22.10.2021  întocmit de Biroul taxe și impozite din cadrul Primăriei Orașului Sinaia;

Având în vedere  :

 • 56, art.120 alin.(1), art. 121 alin.(1) și (2) și art.139 alin. (2) din Constituția României, republicată;
 • 4 și art.9 paragraful 3 din Cartea Europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
 • 7 alin.(2) din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • 5 alin.(1), lit.a) și alin (2), art.16 alin.(2), art.20 alin.(1), lit.b, art.26, art.27, art.30 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
 • 1, art.2 alin.(1), lit.h), precum și pe cele ale titlului IX din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările și completările ulterioare;
 • 344 din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr.7/1996 republicată, cu modificările și completările ulterioare – Legea cadastrului și publicității imobiliare;
 • Planul Urbanistic General aprobat prin Hotărârea Consiliului Local;
 • Hotărârea Consiliului Local nr.107/1999 privind nomenclatorul stradal;
 • Avizul comisiei de specialitate a Consiliului local;  

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E : 

Art. 1. Începând cu data de 01.01.2022 se aprobă impozitele şi taxele locale stabilite în suma fixă, impozitele şi taxele locale determinate pe bază de cota procentuală, cuantumul taxelor speciale, a altor taxe precum și Regulamentul  de stabilire a procedurii de adoptare a taxelor speciale şi domeniile în care se pot institui  conform anexelor 1, 2, 3 si 4, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Pentru determinarea impozitului pe clădiri şi a taxei pentru eliberarea autorizaţiei de construire în cazul persoanelor fizice/juridice, precum şi a impozitului pe teren, pentru anul 2022, pe raza orașului Sinaia se stabileste  o singură zonă – denumită zona A.

Art. 3. Pentru plata cu anticipaţie a impozitului/taxei pe clădiri, a impozitului/taxei pe teren şi a impozitului asupra mijloacelor de transport, datorate pentru întreg anul fiscal 2022, de către contribuabili, până la data de 31 martie 2022, se acordă o bonificație de 10% pentru persoane fizice,  respectiv 10% pentru persoane juridice. 

Art.4 (1) Având în vedere art. 491, alin. 1  din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, care prevede faptul că, în cazul oricărui impozit sau oricărei taxe locale, care constă într-o anumită sumă în lei sau care este stabilită pe baza unei anumite sume în lei, sumele respective se indexează anual, până la 30 aprilie, ținând cont de rata inflației pentru anul fiscal anterior, comunicată pe site-urile oficiale ale Ministerului Finanțelor Publice și Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice. Sumele indexate  se aprobă prin hotărâre a Consiliului Local și se aplică în anul fiscal următor. Potrivit datelor publicate pe site-ul Ministerului Finanțelor ”Pentru indexarea impozitelor și taxelor locale aferente anului 2022, consiliile locale vor utiliza rata inflației de 2,6 %”, procent aprobat în HCL nr.29 din 19.04.2021.

(2)  Prin excepție de la prevederile art.491, alin.1 din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, sumele prevăzute în tabelul prevăzut la art.470, alin.(5) și (6) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, se indexează anual în funcție de rata de schimb a monedei euro în vigoare în prima zi lucrătoare a lunii octombrie a fiecărui an și publicată în Jurnalul Uniunii Europene și de nivelurile minime prevăzute în Directiva 1999/62/CE de aplicare la vehiculele grele de marfă pentru utilizarea anumitor infrastructure. Cursul de schimb a monedei euro și nivelurile minime, exprimate în euro, prevăzute în Directiva 1999/62/CE de aplicare la vehiculele grele de marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri se comunică pe site-urile oficiale ale Ministerului Finanțelor Publice și Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației.

(3)  Sumele indexate conform art.4.1 și art.4.2 se aplică începând cu 01.01.2022.

Art. 5. Aprobă delegarea de competențe Primarului oraşului Sinaia, privind deciziile de acordare nominală  a facilităţilor fiscale pentru persoanele fizice.

Art. 6. Prezenta hotărâre se aplică pentru plata impozitelor şi taxelor locale datorate pentru anul fiscal 2022 şi intră în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2022.

Art.7. Începând cu data intrării în vigoare a prezentei, Hotărârea Consiliului Local Sinaia nr.205     /22.12.2020, precum şi alte hotărâri locale care contravin prezentei, îşi încetează aplicabilitatea.

Art. 8. (1) Prevederile  prezentei  hotărâri  vor  fi  aduse  la  îndeplinire  de  Primarul  Oraşului  Sinaia, prin  serviciile  de  specialitate.

(2) Aducerea la cunoştinţă publică se face prin afişare la sediul Primăriei Oraşului Sinaia, prin publicare pe site-ul Primăriei Sinaia şi în mass media.

Vezi HCL nr.244 în format pdf AICI

Last modified: ianuarie 5, 2022

Comments are closed.