Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR.216 din data de 08.12.2021

ianuarie 2, 2022

privind aprobarea documentației tehnico – economice fază Proiect Tehnic pentru construire instalație de transport pe cablu tip teleschi pe domeniul schiabil din stațiunea Sinaia – Teleschi Lăptici

Având în vedere:

– Referatul de aprobare al domnului Vlad Oprea, Primarul orașului Sinaia, înregistrat cu nr.36.035/25.11.2021

– Raportul de specialitate nr. 36.043/ 25.11.2021 întocmit de Serviciul Politici Publice prin care se propune aprobarea documentației Proiect Tehnic  pentru construire instalație de transport pe cablu tip teleschi pe domeniul schiabil din stațiunea Sinaia – Teleschi Lăptici

– Solicitarea nr. 35.936/25.11.2021 a SC TRANSPORT URBAN SINAIA SRL, prin care se propune aprobarea documentațiilor tehnice – Proiecte Tehnice pentru construire instalații de transport pe cablu tip teleschi pe domeniul schiabil din stațiunea Sinaia – Teleschi Lăptici Telescaun Valea Dorului,

– Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Sinaia;

– HCL 59/2021 privind aprobarea documentației tehnico – economice fază Studiu de Fezabilitate pentru construire instalație de transport pe cablu tip teleschi pe domeniul schiabil din

stațiunea Sinaia – Teleschi Lăptici și actualizarea indicatorilor tehnico-economici aprobați prin HCL 1/2019;

În conformitate cu prevederile art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

În baza Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 129 alin. (2), lit. b) și alin. (4), lit.d), art. 139 alin. (3), lit. e) si g), coroborate cu  art. 196 alin. (1),  lit. a) din OUG nr 57/ 2019 privind Codul administrativ cu modificarile si completarile ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E:

ART. 1 – Aprobă documentația tehnică – Proiect Tehnic pentru construire instalație de transport pe cablu tip teleschi pe domeniul schiabil din stațiunea Sinaia – Teleschi Lăptici, conform Anexa 1, actualizarea indicatorilor tehnico – economici, conform Anexei nr. 2 și  devizul general, conform Anexei 3, părți integrante din prezenta Hotărâre.

ART. 2. – Prevederile prezentei hotărâri, vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Politici Publice, Serviciul Buget şi Resurse Umane, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Oraşului Sinaia şi S.C. Transport Urban Sinaia S.R.L.

Vezi HCL nr.216 în format pdf AICI

Last modified: ianuarie 2, 2022

Comments are closed.