Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR.214 din data de 08.12.2021

ianuarie 2, 2022

privind  rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2021

Având in vedere referatul de aprobare  nr.35721 din 24.11.2021, întocmit de inițiatorul proiectului de hotărâre şi  raportul  de specialitate nr.35722 din 24 noiembrie 2021 prin care Serviciul Buget şi Resurse Umane  din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Sinaia, propune rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021.

Având în vedere avizul  comisiei de specialitate  a Consiliului Local ;

În baza Legii nr.15/2021 a bugetului de stat pe anul 2021 și a Legii 273/2006 privind  finanțele publice  locale modificată si completată;

În temeiul OUG nr. 57/2019  privind Codul administrativ,  art.129, alin.(1) și (2) lit.b), coroborat cu alin.(4) lit.  a), art.139, alin.(3) lit.a) și art.196 alin.(1) lit. a),

CONSILIUL  LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

                                                             H O T A R A Ș T E :            

ART. l  Aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2021 astfel :

A.BUGET LOCAL

I.                    VENITURI : 

a.Venituri impozit mijloace de transport persoane fizice (16.02.01)

b.Venituri impozit mijloace de transport persoane fizice (16.02.02)

c. Venituri transportatori, taxa libera trece (16.02.03

d.Venituri taxă autorizatie construcție (16.02.50)

e.Venituri impozite si taxe pe proprietate (07.02.01)

f.Venituri din vânzarea unor bunuri (39.07)

g.Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambuesabile

( 42.69.00)

h.Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent (48.02.01.01)

i.Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori(48.02.01.02)

j.Sume defalcate din TVA  (11.02.02)

-71.823.800 lei

50.000 lei

50.000 lei

50.000 lei

450.000 lei

-201.000 lei

150.000 lei

-9.115.000 lei

-63.743.000 lei

308.000 lei

177.200 lei

    II. CHELTUIELI : -71.823.800 lei
Cap. 51 ”AUTORITĂȚI PUBLICE”

Titlul II Bunuri si servicii

40.000 lei

40.000 lei

Cap. 65 ”ÎNVĂȚĂMÎNT

Titlul X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 20214-2020

    1.ZINO de A la Z -(65.02.50.00)  – 13.600.000 lei

Finanțare natională  (58.01.01) -1.870.000 lei

Finanțare externă nerambursabilă (58.01.02)-11.730.000 lei

Titlul IX Asistenta socialai

Tichete de grădiniță ( 65.50.00 -57.02.01 ) 200 lei

Drepturi copii cucerinte educationale ( 65.04.02-57.02.01)-5000 lei

Titlul XI Alte cheltuieli

Burse(65.04.02- 59.01.00)

-13.574.800 lei

-13.600.000 lei

 

 

 

-4.800 lei

-4.800 lei

30.000 lei

30.000 lei

Cap. 66 ”SĂNĂTATE”

Titlul X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 20214-2020

1.Dezvoltarea infrastructurii de sănătate -Dotare Ambulatoriu-(66.02.06.01)  – 6.500.000 lei

Finanțare natională  (58.01.01) -1.275.000 lei

Finanțare externă nerambursabilă (58.01.02) 5.225.000 lei

2. COVID 19(66.02.50.50) – 10.800.000 lei

Finanțare externă nerambursabilă (58.01.02) -10.800.000 lei

-17.300.000 lei

-17.300.000 lei

 

 

-6.500.000 lei

-10.800.000 lei

Cap. 67 ”CULTURĂ, RECREERE, RELIGIE

Titlul X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 20214-2020

Amenajare grădină Publică Parc Stirbei (67.02.05.03) -5.000.000 lei

 Finanțare natională  (58.01.01)  – 700.000 lei

Finanțare externă nerambursabilă (58.01.02) – 4.300.000 lei

Titlul XI  Alte cheltuieli

 Susținerea cultelor (59.12) = 220.000 lei

-4.780.000 lei

 

 

-5.000.000 lei

220.000 lei

Cap. 70 ”LOCUINTE, SERVICII ȘI DEZV. PUBLICA

Titlul X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 20214-2020

1.Eficiență energetică și extindere iluminat zona istorică Sinaia

  (70.02.06)  – 6.000.000 lei

 Finanțare natională  (58.01.01)  – 900.000 lei

Finanțare externă nerambursabilă (58.01.02) -5.100.000 lei

2.Sinaia 3.0 (70.02.50) -6.150.000  lei

Finanțare natională  (58.01.01) -820.000 lei

Finanțare externă nerambursabilă (58.01.02) -5.330.000 lei

3.Centrul S (70.02.50) – 2.500.000 lei

Finanțare natională  (58.01.01) – 700.000 lei

Finanțare externă nerambursabilă (58.01.02) -1.670.000 lei

 Cheltuieli neeligibile (58.01.03)  -130.000 lei

-14.650.000 lei

-14.650.000 lei

-6.000.000 lei

-6.150.000 lei

-2.500.000 lei

Cap. 74 ”PROTECTIA MEDIULUI”

Titlul XIII Active nefinanciare – ( 71.0130)

Achizitie carucioare adunat gunoi menajer

25.000 lei

25.000 lei

Cap. 84 ”TRANSPORTURI”

Titlul II Bunuri si servicii (20.02)

Titlul X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 20214-2020

1.NOCO2 (84.02.50)  -22.000.000 lei

Finanțare natională  (58.01.01) – 3.000.000 lei

Finanțare externă nerambursabilă (58.01.02) -19.000.000 lei

Titlul XIII Active nefinanciare (71.01.30)

Reparații capitale strazi (84.03.03- 71.01.30)

Achiziție instalație preumectare cu pompa si 2 bazine laterale(84.03.03- 71.01.30)

Construire toalete, spatii servicii si casierii(84.03.02-71.01.30).

-21.630.000 lei

-587.000 lei

-22.000.000 lei

 

 

 

 

957.000 lei

587.000 lei

50.000 lei

320.000 lei

Cap. 87 ”ATE ACTIUNI ECONOMICE”

Titlul II Bunuri si servicii

46.000 lei

46.000 lei

 F.BUGET DE VENITURI PROPRII ȘI SUBVENȚII

I. VENITURI :  0 lei

0 lei

    II. CHELTUIELI : 0 lei
Cap. 66 ”SĂNĂTATE”

Titlul I  Cheltuieli de personal(10.01.01)

Titlul XIX Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent( 85.01.01)

0 lei

-1.640 lei

+1.640 lei

 G.BUGET DE VENITURII PROPRII ȘI SUBVENȚII

I. VENITURI :  0 lei

0 lei

    II. CHELTUIELI : 0 lei
Cap. 67 ”CULTURĂ, RECREERE, RELIGIE

Centrul Cultural Sinaia

Titlul I  Cheltuieli de personal

Titlul II  Bunuri  și servicii

Titlul XIII Active nefinanciare (71.01.30)

Achizitie echipamente IT – 48.300 lei

Clubul Sportiv Carpati Sinaia

Titlul I  Cheltuieli de personal

Titlul II  Bunuri  și servicii

Titlul XIII Active nefinanciare (71.01.30

 Achizitie echipamente IT – 8.000 lei

Achiziție mașină de spalat pardoseala  11.000 lei

0 lei

0 lei

-36.000 lei

-12.300 lei

+48.300lei

0 lei

-44.500 lei

+25.500 lei

+19.000 lei

 

ART.2  Aprobă pentru toate sursele de finanțare ale bugetului local, virarea de credite bugetare de la un capitol la altul cât și în cadrul aceluiași capitol bugetar .

ART.3  Prevederile prezentei hotărâri, vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Buget și Resurse Umane din cadrul Primariei Oraș  Sinaia.

Vezi HCL nr.214 în format pdf AICI

Last modified: ianuarie 2, 2022

Comments are closed.