Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR.215 din data de 08.12.2021

ianuarie 2, 2022

privind aprobarea documentației tehnico – economice fază Proiect Tehnic pentru construirea instalației de transport pe cablu tip telescaun în Valea Dorului, aprobarea devizului general și a indicatorilor tehnico –economici

Având în vedere:

– Referatul de aprobare al domnului Vlad Oprea, Primarul orașului Sinaia, înregistrat cu nr.36.021/25.11.2021

– Raportul de specialitate nr. 36.031/ 25.11.2021 întocmit de Serviciul Politici Publice prin care se propune aprobarea documentației tehnico – economice fază Proiect Tehnic pentru construirea instalației de transport pe cablu tip telescaun în Valea Dorului, aprobarea devizului general și a indicatorilor tehnico –economici,

– Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Sinaia;

– Solicitarea nr.35.936/25.11.2021 a Transport Urban Sinaia SRL, de aprobare a Proiectelor Tehnice pentru construirea instalațiilor de transport pe cablu tip telescaun în Valea Dorului, și Teleschi Lăptici, aprobarea devizului general și a indicatorilor tehnico –economici,

În conformitate cu prevederile art. 44 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

În baza Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 129 alin. (2), lit. b) și alin. (4), lit.d), art. 139 alin. (3), lit. e) si g), coroborate cu  art. 196 alin. (1),  lit. a) din OUG nr 57/ 2019 privind Codul administrativ cu modificarile si completarile ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1. – Aprobă documentația tehnico – economică fază Proiect Tehnic pentru construirea instalației de transport pe cablu tip telescaun în Valea Dorului conform Anexa 1, devizul general – Anexa 2 și a indicatorilor tehnico –economici – Anexa 3, părți integrante din prezenta hotărâre.

ART. 2. – Prevederile prezentei hotărâri, vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Politici Publice, Serviciul Buget şi Resurse Umane, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Oraşului Sinaia şi S.C. Transport Urban Sinaia S.R.L.

Vezi HCL nr.215 în format pdf AICI

Last modified: ianuarie 2, 2022

Comments are closed.