Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR.217 din data de 08.12.2021

ianuarie 2, 2022

privind închirierea prin licitație publică a spațiilor comerciale nr. 10 nou şi 11 nou amplasate pe Aleea Carmen Sylva FN

Având în vedere:

– Referatul de aprobare al D-lui Primar Vlad Oprea inregistrat sub nr. 35334/22.11.2021;

– Raportul de specialitate inregistrat sub nr.35339/22.11.2021 al Biroului Monitorizare și Control, din cadrul Poliției Locale – Primaria Sinaia, prin care propune închirierea prin licitație publică a spațiilor comercial nr.10 nou şi 11nou situate pe Aleea Carmen Sylva;

– Avizul comisiei de specialitate a Consiliului local;

În temeiul prevederilor art.129, alin.(1) si alin.2, lit.c), art.139, alin.(3), lit.a) si g), coroborat cu art.196, alin.(1), lit.a), din OUG 57/2019 privid Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T A R Ă Ș T E :

ART.1. – Aprobă închirierea prin licitație publică a spațiului, proprietate publică a Oraşului Sinaia cu destinatie comercială, dupa cum urmează:

ART.2. – Aprobă documentația de atribuire pentru închirierea spațiilor comerciale menționate la art.1, conform anexelor 1 – 7.

Nrcrt Spațiul comercial Suprafață Obiect de activitate Valoare de inventar Prețul minim de pornire licitație
1 10nou

(Aleea Carmen Sylva FN)

6 mp comercializare exclusivă de artizanat 4.407,44 lei 12 euro/ mp/ luna

(total 72 euro/luna)

2 11nou

(Aleea Carmen Sylva FN)

6 mp comercializare exclusivă de artizanat 4.407,44 lei 12 euro/ mp/ luna

(total 72 euro/luna)

ART.3. – Prețul minim al închirierii spațiilor comerciale este menționat la art.1, în coloana 6.

ART.4. – Spațiile comerciale se închiriază pe o perioada de 1 an, cu drept de prelungire prin act adițional la contractul de închiriere.

ART.5. – Se mandatează Primarul Orașului Sinaia să semneze în numele și pentru Consiliul Local Sinaia, contractul de închiriere și actele adiționale ulterioare de prelungire a acestuia.

ART.6. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Biroul Monitorizare și Control și Serviciul Buget – Birou Taxe și Impozite din cadrul aparatului de specialitate al primarului orasului Sinaia.

ART.7. –  Prezenta hotarâre va fi adusă la cunoștință/comunicată de Secretarul General prin intermediul Biroului de Administrație Publică.

Vezi HCL nr.217 în format pdf AICI

Last modified: ianuarie 2, 2022

Comments are closed.