Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR.218 din data de 08.12.2021

ianuarie 2, 2022

privind actualizarea numărului locurilor de parcare cu plată, în parcarea Telegondola Sinaia şi Drum Nou Cota 1400, administrată de către SC Transport Urban Sinaia SRL

Văzând :

  • Referatul de aprobare al D-lui Primar Vlad Oprea, înregistrat cu nr.34086/15.11.2021;
  • Raportul de specialitate 34104/15.11.2021 al Poliţiei Locale Sinaia – BirouL Monitorizare şi Control, prin care se propune completarea numarului locurilor de parcare cu plată, în parcarea Drum Nou Cota 1400;
  • Avizul comisiei de specialitate a Consiliului local

Având în vedere :

  • 9/ 26.02.2007 prin care s-a aprobat înfiinţarea SC Transport Urban Sinaia SRL, având ca asociat unic Consiliul Local Sinaia;
  • 175/06.09.2010, HCL 56/14.04.2011, HCL 175/25.11.2013, HCL 205/23.11.2017, HCL 3/05.02.2021 şi HCL 38/19.04.2021 privind darea în administrarea SC Transport Urban Sinaia SRL a parcărilor din oraşul Sinaia;
  • Solicitarea SC Transport Urban Sinaia SRL înregistrată cu nr. 34056/15.11.2021;

În temeiul prevederilor art. 129, alin.(2), lit.c), coroborat cu art. 139, alin.(3), lit.a) si g) și art.196, alin. (1), lit.a din Ordonanța de Urgentă nr.57/2019 privind Codul Adminstrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ş T E : 

ART.1. – Aprobă actualizarea numarului locurilor de parcare cu plată în parcarea publică din Oraşul Sinaia, Telegondola Sinaia şi Drum Nou Cota 1400, de la 151 locuri de parcare la 309 locuri de parcare.

ART.2. – Aprobă actul adiţional 11 (model anexat) la contractul de dare în administrare a parcărilor publice şi mandatează Primarul oraşului Sinaia să semneze în numele şi pentru Consiliul Local Sinaia acest act adiţional.

ART.3. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către Direcţia Poliţia Locală Sinaia – Departament Monitorizare şi Control şi SC Transport Urban Sinaia SRL.

ART.4. – Prezenta hotarâre va fi adusă la cunoștință/comunicată de Secretarul General prin intermediul Biroului de Administrație Publică.

Vezi HCL nr.218 în format pdf AICI

Last modified: ianuarie 2, 2022

Comments are closed.