Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR.220 din data de 08.12.2021

ianuarie 2, 2022

Privind  asocierea orașului  Sinaia, prin Consiliul Local Sinaia și SC SPORT HORSE EXCELLENCE SRL, în vederea realizarii proiectului “Patinoarul  ARCTIC PARK  SINAIA”

Având în vedere Referatul de aprobare  nr.35993/25.11.2021, al primarului orașului Sinaia;

Ținând cont de Raportul de specialitate nr. 35994/25.11.2021 intocmit de Serviciul Politici Publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului orasului Sinaia privind asocierea orasului Sinaia , prin  Consiliul  Local Sinaia cu SC SPORT HORSE EXCELLENCE SRL, în vederea realizarii proiectului “Patinoarul ARCTIC PARK  SINAIA”;

Văzând avizul comisiei de specialitate a Consiliului local Sinaia;

În temeiul prevederilor art. 129 alin.(2)  lit.c), alin.7, lit.a), lit.d), lit.e) și lit.f), coroborat cu art. 139, alin.(3), lit.f) si lit.g) și  art.196, alin. (1), lit.a) din Ordonanța de Urgentă nr.57/2019 privind Codul Adminstrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E : 

ART.1. –  Aprobă asocierea orașului Sinaia, prin Consiliul Local Sinaia cu SC SPORT HORSE EXCELLENCE SRL, în vederea realizarii proiectului “Patinoarul ARCTIC PARK  SINAIA” .

ART.2.  –  Aprobă Contractul de Asociere, conform Anexei nr. 1, parte integrată din prezența hotărâre.

ART.3. –  Imputernicește  Primarul orașului Sinaia să semneze in numele si pentru Orasul Sinaia Contractul de Asociere.

ART.4. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul de Politici Publice, Directia Politia Locala si Serviciul Buget si Resurse umane.

ART.5 – Prezenta hotarare va fi comunicata de Secretarul General al orasului prin intermediul Compartimentului  Juridic, Contecios – Administrativ si Administratie Publica.

Vezi HCL nr.220 în format pdf AICI

Last modified: ianuarie 2, 2022

Comments are closed.