Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR.222 din data de 08.12.2021

ianuarie 2, 2022

privind  schimbarea destinației locuinței situată în Sinaia, str.Walter Mărăcineanu nr.20. bl.A, et.1, ap. A.S.1.7 din locuință în locuință de serviciu și repartizarea acesteia către  dl. R.A.

  Având în vedere:

– Referatul de aprobare initiat de dl. Vlad Oprea – Primarul orașului Sinaia, înregistrat cu nr.35741/24.11.2021;

– Raportul de specialitate al Compartimentului Patrimoniu și Protecție Civilă înregistrat cu nr.35761/24.11.2021 prin care propune schimbarea destinației locuinței situată în Sinaia,str.Walter Mărăcineanu nr.20. bl.A, et.1, ap.A.S.1.7 din locuință în locuință de serviciu și repartizarea acesteia către dl. R. A.;

– Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local Sinaia;

In conformitate cu prevederile Legii nr.114/1996 – Legea Locuinței, republicată cu modificările și completările ulterioare art.2, lit.d) și a Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a Legii nr.114/1996 –  art.29 alin.(1) și (2); 

În temeiul prevederilor art.129 alin.(2) lit.c), alin.(7), lit.q) coroborat cu art.139 alin.(3) lit.g) ,art.196 alin(1), lit.a)  din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ş T E: 

ART.1. –  Aprobă schimbarea destinației locuinței situată în Sinaia,str.Walter Mărăcineanu nr.20. bl.A, et.1, ap.A.S.1.7 din locuință, în locuință de serviciu și repartizarea acesteia către dl. R.A., pe perioada contractului de muncă.

ART.2. – Imputernicește Primarul să încheie contractul de închiriere a locuinței de serviciu  și eventualele acte adiționale ale acestuia.

ART.3. –  Compartimentul patrimoniu și protecție civilă din cadrul aparatului de specialitate al primarului orasului Sinaia, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Vezi HCL nr.222 în format pdf AICI

Last modified: ianuarie 2, 2022

Comments are closed.