Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR.223 din data de 08.12.2021

ianuarie 2, 2022

privind repartizarea locuintei sociale destinate chiriasilor care locuiesc/au locuit in imobile retrocedate fostilor proprietari situata in Sinaia, Aleea Kusadasi nr.1, bl.E4, et.1, ap.5 către dna. B. M.

Având în vedere:

– Referatul de aprobare initiat de dl. Vlad Oprea – Primarul orașului Sinaia, înregistrat cu nr.31624/27.10.2021

– Raportul de Specialitate al Compartimentul Patrimoniu și Protecție Civilă înregistrat cu nr.31626/27.10.2021 prin care propune aprobarea repartizarii garsonierei vacante;

– Procesul-verbal nr.25775/06.09.2021 al Comisiei de analiză și repartizare a locuințelor sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează a fi evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari;

– Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local Sinaia;

In conformitate cu :

– Prevederile HCL. nr.67/19.04.2021 privind aprobarea ordinii de prioritate a chiriașilor care locuiesc/ au locuit în imobile retrocedate foștilor proprietari – locuințe sociale pentru anul 2021;

– Prevederile Ordonanței de urgență nr.74/2007 privind asigurarea fondului de locuinţe sociale destinate chiriaşilor evacuaţi sau care urmează a fi evacuaţi din locuinţele retrocedate foştilor proprietari; 

În temeiul prevederilor art.129 alin.(1) și alin.(7), lit.q) coroborat cu art.139 alin.(3) lit.g) și art.196 alin(1), lit.a) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ş T E:

ART.1. – Aprobă repartizarea garsonierei situate în Sinaia, Aleea Kusadasi nr.1, bl.E4, et.1, ap.5 către dna. B.M.

ART.2. – Compartimentul Patrimoniu și Protecție Civilă din cadrul aparatului de specialitate al primarului orasului Sinaia, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Vezi HCL nr.223 în format pdf AICI

Last modified: ianuarie 2, 2022

Comments are closed.