Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR.226 din data de 08.12.2021

ianuarie 2, 2022

privind evidenţierea unor  terenuri în domeniul privat al oraşului Sinaia

Având în vedere:

–  Referatul de aprobare nr. 34456 /16.11.2021 întocmit de David Remus, Popa Gheorghe, Arieșan Aurora, Constantin Marcoci, Călin Miloș, Consilieri Locali;

– Raportul de specialitate nr.   34464/16.11.2021, întocmit de Serviciul Urbanism şi Cadastru din cadrul Primăriei oraşului Sinaia;

– Dispoziţia nr. 305 din 02.12.2019 privind constituirea unei Comisii speciale de inventariere a domeniului public şi privat a oraşului Sinaia, judeţul Prahova;

–  Avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local;

În conformitate cu:

  • 551 şi art. 553, alin (1) din Legea nr. 287/2009 – Codul Civil, republicat;
  • 354, alin. (1) şi alin. (2) şi art. 357 din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

In temeiul art. 129, alin. (2), lit. c), art. 139, alin. (3), lit. g), coroborate cu art. 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificarile si completarile ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ş T E :

ART.1.Aprobă  evidenţierea în domeniul privat al oraşului Sinaia  a unor terenuri, conform anexei la prezenta hotărâre.

ART.2. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Urbanism și Cadastru si Serviciul Bget si Resurse Umane.

Vezi HCL nr.226 în format pdf AICI

Last modified: ianuarie 2, 2022

Comments are closed.