Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR.227 din data de 08.12.2021

ianuarie 2, 2022

privind concesionarea fără licitație a terenului situat în Sinaia, Str. Gheorghe Doja, nr. 73, lot 2A, în suprafață de 235 mp și a aleei de acces în suprafață de 103 mp, către P.V.M., pentru extindere construcție

Având în vedere :

– Referatul de aprobare nr. 35382 / 22.11.2021 întocmit de Consilierii locali David Remus, Popa Gheorghe, Arieșan Aurora,  Constantin Marcoci, Călin Miloș, prin care propun concesionarea fără licitație a terenului situat în Sinaia, Str. Gheorghe Doja, nr. 73, lot 2A, în suprafață de 235 mp și a aleei de acces în suprafață de 103 mp, pentru extindere construcție;

– Raportul Serviciului  Urbanism și Cadastru nr. 35383 / 22.11.2021;

– Avizul comisiei de specialitate a Consiliului local;

În conformitate cu prevederile Legii 50/1991, republicată cu modificările și completările ulterioare (art. 15, lit. e), privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii;

În temeiul art. 129, alin.(2), lit. b) și alin. 4 lit. f), coroborat cu art.  139 alin.(3), lit.g) si art. 196 alin.(1) lit.a) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificarile si completarile ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ş T E : 

ART.1. – Aprobă concesionarea fără licitație publică a terenului situat în Sinaia, Str. Gheorghe Doja, nr. 73, lot 2A, în suprafață de 235 mp și a aleii de acces în suprafață de 103 mp, aflat pe domeniul privat al oraşului Sinaia, către P. V. M., pentru extindere construcție.

ART.2. – Preţul concesiunii este de 41 EURO/mp.

ART.3. – Terenurile se concesionează pe o perioadă de 49 ani.

ART.4.- Plata concesiunii se va face integral până la semnarea contractului de concesiune. 

ART.5. – P. V. M. are obligaţia de a realiza cadastrul şi înscrierea terenurilor în cartea funciară pe cheltuiala sa, înainte de încheierea contractului de concesiune. De asemenea, P. V. M. va plăti și cheltuielile aferente raportului de evaluare. 

ART.6. – Contractul de concesiune se va încheia în termen de maxim 6 luni de la data adoptării prezentei hotătâri. În cazul neîncheierii contractului de concesiune în termenul menţionat, prezenta hotărâre devine nulă.

ART.7.- Împuterniceşte Primarul sau Viceprimarul oraşului Sinaia să semneze contractul de concesiune.

ART.8. – Dreptul de concesiune se înscrie în cartea funciară de către concesionar, ulterior încheierii contractului de concesiune. 

ART.9. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Urbanism și Cadastru si Serviciul Buget si Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Sinaia.

Vezi HCL nr.227 în format pdf AICI

Last modified: ianuarie 2, 2022

Comments are closed.