Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR.228 din data de 08.12.2021

ianuarie 2, 2022

privind dezmembrarea terenului în suprafață de 366 mp situat în intravilanul orașului Sinaia, str. Aosta nr. 42B, cu număr cadastral 24997, înscris în cartea funciară nr. 24997 Sinaia,  în 2 loturi, astfel lotul 1 în suprafaţă de 300 mp și lotul 2 în suprafaţă de 66 mp

Având în vedere:

– Referatul de aprobare nr. 35940 / 25.11.2021, întocmit de David Remus, Popa Gheorghe, Arieșan Aurora, Constantin Marcoci, Călin Miloș, Consilieri Locali, prin care propune dezmembrarea terenului în suprafață de 366 mp situat în intravilanul orașului Sinaia, str. Aosta nr. 42B, cu număr cadastral 24997, înscris în cartea funciară nr. 24997 Sinaia,  în 2 loturi, astfel lotul 1 în suprafaţă de  300 mp și lotul 2 în suprafaţă de 66 mp;

– Raportul Serviciului Urbanism și Cadastru nr. 35942 / 25.11.2021, prin care se propune spre aprobare Consiliului Local Sinaia dezmembrarea terenului în suprafață de 366 mp situat în intravilanul orașului Sinaia, str. Aosta nr. 42B, cu număr cadastral 24997, înscris în cartea funciară nr. 24997 Sinaia,  în 2 loturi, astfel lotul 1 în suprafaţă de 300 mp și lotul 2 în suprafaţă de 66 mp.

– Avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile :

–  Legii nr. 7 din 13.03.1996, republicată, a cadastrului şi publicităţii imobiliare;

– Ordinului nr. 700 din 09.07.2014  privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară; 

 În temeiul art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c), art. 284, coroborate cu art. 139 alin.(3), lit.g) și art.196, alin. (1), lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ş T E : 

ART.1. – Aprobă dezmembrarea terenului în suprafață de 366 mp situat în intravilanul orașului Sinaia, str. Aosta nr. 42B, cu număr cadastral 24997, înscris în cartea funciară nr. 24997 Sinaia,  în 2 loturi, astfel: lotul 1 în suprafaţă de 300 mp și lotul 2 în suprafaţă de 66 mp, loturi ce au dimensiunile și suprafața conform planului nr. 48557/20.05.2019 – OCPI Prahova, identice cu loturile ce au fost supuse alipirii.

ART.2. – Împuterniceşte Primarul, Viceprimarul sau Secretarul oraşului Sinaia să semneze actul de dezmembrare în fața notarului public. 

ART.3. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Urbanism și Cadastru si Serviciul Buget si Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orasului Sinaia.

Vezi HCL nr.228 în format pdf AICI

Last modified: ianuarie 2, 2022

Comments are closed.