Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR.229 din data de 08.12.2021

ianuarie 2, 2022

Privind  constatarea pierderii valabilității concesiunii și desfiinţarea deplin drept a contractului  de concesiune nr. 11740/25.04.2018, pentru care nu s-a respectat termenul de 24 luni de zile de la data obținerii autorizației de construire pentru terminarea construcției

Având în vedere :

–  Referatul de aprobare nr. 35964 / 25.11.2021 întocmit de David Remus, Popa Gheorghe, Arieșan Aurora, Constantin Marcoci, Călin Miloș, Consilieri Locali, prin care propun constatarea pierderii valabilității concesiunii și desfiinţarea deplin drept a contractului  de concesiune nr. 11740/25.04.2018, pentru care nu s-a respectat termenul de 24 luni de zile de la data obținerii autorizației de construire pentru terminarea construcției;

– Raportul Serviciului Urbanism și Urbanism nr. 35966 / 25.11.2021, privind constatarea pierderii valabilității concesiunii și desfiinţarea deplin drept a contractului  de concesiune nr. 11740/25.04.2018, pentru care nu s-a respectat termenul de 24 luni de zile de la data obținerii autorizației de construire pentru terminarea construcției;

– procesul verbal nr. 35835 /24.11.2021 de constatare a stadiului îndeplinirii contractului de concesiune nr. 11740/25.04.2018, pentru care nu s-a respectat termenul de 24 luni de zile de la data obținerii autorizației de construire pentru terminarea construcției;

– Dispoziţiile art. 6.c.2., din contractul de concesiune nr. 11740/25.04.2018;

– Avizul comisiei de specialitate a Consiliului local ;

În temeiul art. 129, alin. (2), lit. c) și alin. 6 lit. b), coroborat cu art. 139 alin.(3), lit.g) și art.196, alin. (1), lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ş T E : 

ART.1. – Constată pierderea valabilității concesiunii și desfiinţarea deplin drept a contractului de concesiune nr. 11740/25.04.2018 dintre Consiliul Local al orașului Sinaia în calitate de concedent și VIȘAN ION în calitate de concesionar, în baza art. 6.c.2. din contractul de concesiune respectiv, ca urmare a nerespectării de către concesionar a termenului de 24 luni de zile de la data obținerii autorizației de construire pentru terminarea construcției, cu pierderea de către concesionar a sumelor depuse ca preţ al concesiunii până la data prezentei hotărâri.

ART.2. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Urbanism şi Cadastru şi Serviciul Buget si Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orasului Sinaia.

Vezi HCL nr.229 în format pdf AICI

Last modified: ianuarie 2, 2022

Comments are closed.