Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR.231 din data de 08.12.2021

ianuarie 2, 2022

Privind aprobarea achiziționării de servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare de către Orașul Sinaia, Primăria Orașului Sinaia, Consiliul Local al Orașului Sinaia, pentru promovarea unor acțiuni, apărări sau căi de atac

Având în vedere:

– Referatul de aprobare nr.35917/25.11.2021, initia de Primarul orasului Sinaia;

– Raportul de specialitate al Compartimentului Juridic, Contencios-Administrativ si Administratie Locala nr.35919/25.11.2021;

– Avizul comisiei de specialitate;

In conformitate cu prevederile :

– art. 109, alin. 2) si 3) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ;

– Legii nr.98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare, art.29, alin.(1), pct.c) si d) și  alin.(3);

– art. I alin.(1) si alin. (2) lit. b)  din Ordonanța de Urgență nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative cu modificările si completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art.129 alin.(1), coroborat cu art.139, alin.(1) si art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G.nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

ART. 1. – Se aprobă achiziționarea de servicii juridice externe pentru consultanță și reprezentare juridică, a dosarului nr.32459/3/2021, în toate fazele procesuale, aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti – Sectia a-II-a Contencios Administrativ si Fiscal, având ca obiect : suspendare executare act, reclamanta fiind: Societatea  COLUMBUS OPERATIONAL S.R.L.,cu sediul in Municipiul Bucuresti, strada Gara Herastrau nr.4C, cladirea B et.7 Sector 2, inregistrata la O.R.C. Bucuresti sub nr.J40/6146/1997  si C.U.I. R9657315, precum și în dosarele ce pot deriva din acesta, până la soluționarea definitivă a litigiului.

ART. 2. – Se mandatează Primarul Orașului Sinaia să semneze contractele de achiziții de servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare.

ART. 3. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de  Departamentul  Juridic, Contencios- Administrativ si Administratie Publica și de Serviciul Buget si Resurse Umane  din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Sinaia.

Vezi HCL nr.231 în format pdf AICI

Last modified: ianuarie 2, 2022

Comments are closed.