Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR.232 din data de 08.12.2021

ianuarie 2, 2022

privind achiziționarea de servicii juridice externe de consultanță, de asistență și de reprezentare a Orașului Sinaia/ Consiliului Local Sinaia/ Primăriei Orașului Sinaia în dosarul care are ca obiect plângerea administrativă prealabilă împotriva Administrației Naționale ,,Apele Române’’ ABA Buzău-Ialomița, Sistemul de gospodărire a Apelor Prahova la situația litigioasă generată de emiterea Autorizatiei de gospodarire a apelor nr. 90/27.05.2021 cu privire la obiectivul Stația de captare a apei Pescărie în favoarea beneficiarului Hotel Cota 1400 SRL

Având în vedere : 

– Referatul de aprobare nr. 33586/10.11.2021, initiat de Primarul orasului Sinaia;

– Raportul de specialitate al Compartimentului Juridic, Contencios-Administrativ și Administratie Locala, inregistrat sub  nr. 33781/11.11.2021;

– Avizul comisiei de specialitate;

În conformitate cu :

– art. 109, alin. 2) si 3) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ;

– art.29, alin.(1), pct.c) si d) și  alin.(3) din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare,

– art. I alin.(1) si alin. (2) lit. b)  din Ordonanța de Urgență nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative cu modificările si completările ulterioare;

– Directiva UE 2014/24, art.10, lit.d) privind  achizitiile publice;

În temeiul prevederilor art.129 alin.(1), coroborat cu art.139, alin.(1) si art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G.nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

ART.1. – Se aprobă achiziționarea de servicii juridice externe de consultanță, de asistență și de reprezentare a Orașului Sinaia/ Consiliului Local Sinaia/ Primăriei Orașului Sinaia, în toate fazele procesuale, în dosarul care are ca obiect plângerea administrativă prealabilă împotriva Administrația Națională ,,Apele Române” ABA Buzău-Ialomița, Sistemul de gospodărire a Apelor Prahova la situația litigioasă generată de emiterea Autorizatiei de gospodarire a apelor nr. 90/27.05.2021 cu privire la obiectivul Stația de captare a apei Pescărie în favoarea beneficiarului Hotel Cota 1400 SRL.

ART.2. – Se mandatează Primarul/Viceprimarul Orașului Sinaia să semneze contractul de achiziționare de servicii juridice de consultanță, de asistență și de reprezentare.

ART.3. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Departamentul Juridic, Contensios-Administrativ și Administratie Publica și Serviciul Buget din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Sinaia.

ART.4. – Comunicarea prezentei hotărâri se va face de către Secretarul General al orașului prin intermediul Compartimentului Juridic, Contensios-Administrativ și Administratie Publica.

Vezi HCL nr.232 în format pdf AICI

Last modified: ianuarie 2, 2022

Comments are closed.