Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR.233 din data de 08.12.2021

ianuarie 2, 2022

privind aprobarea achiziționării de servicii juridice de consultanță și asistență pentru buna desfășurare a acestei activități la nivelul Primăriei orașului Sinaia

Având în vedere :

– Referatul de aprobare inregistrat sub nr.23967/19.08.2019, initiat de Primarul orasului Sinaia;

– Raportul de specialitate al Compartimentului Juridic, Contencios – Administrativ și Administrație Publică nr.23976/19.08.2019;

– Avizul comisiei de specialitate a Consiliului local;

In conformitate cu :

– Prevederile art. 109, alin. 2) si 3) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ;

– Prevederile Legii 98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare, art.29, alin.(1), pct. c) și d) și alin.(3);

– Directiva UE 2014/24, art.10, lit.d) privind achizițiile publice;

– Prevederile art. I alin.(1) si alin. (2) lit. b)  din Ordonanța de Urgență nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative cu modificările si completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art.129 alin.(1), coroborat cu art.139, alin.(1) si art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G.nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E : 

ART.1. –  Se aprobă achiziționarea de servicii juridice externe de consultanță și de asistență pentru următoarele activități:

  1. – consultanță juridică la încheierea contractelor de achiziție publică;
  2. – consultanță juridică la proiectele pentru obținerea finanțărilor nerambursabile în cadrul

Programului operațional Regional 2021-2027;

  1. – consultanță juridică în spețele complexe care pot avea ca rezultat acționarea în instanță

a/ de către orașul Sinaia, prin Primar/ Consiliul Local Sinaia/ Primăria orașului Sinaia sau

de o importanță și dificultate deosebite.

ART. 2. – Se aprobă modelul contractului de consultanță și asistență juridică, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 3. – Cheltuielile legate de aceste servicii se vor suporta din bugetul local al orașului Sinaia, în limita maximă a 10.000 lei/lună, cu TVA.

ART. 4. – Se mandatează Primarul/Viceprimarul orașului Sinaia să semneze contractul de achiziționare de servicii juridice de consultanță și de asistență.

ART. 5. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către Serviciul Buget și Resurse Umane și celelalte compartimente de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Sinaia.

ART. 6. – Comunicarea prezentei hotărâri se va face de către Secretarul General al orașului prin intermediul Compartimentului Juridic, Contencios Administrativ și Administrație Publică.

Vezi HCL nr.233 în format pdf AICI

Last modified: ianuarie 2, 2022

Comments are closed.