Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR.234 din data de 08.12.2021

ianuarie 2, 2022

privind aprobarea cuantumului burselor școlare pentru semestrul I al anului școlar 2021-2022 și numărul acestora

Având în vedere:

– Referatul de aprobare nr. 36.125 / 25.11.2021, inițiat de Primarul orașului Sinaia;

– Raportul de specialitate al Serviciului Politici Publice  înregistrat sub nr.36.134 / 25.11.2021;

– Propunerea Colegiului Mihail Cantacuzino nr.36.103/25.11.2021;

– Avizul comisiei de specialitate;

În conformitate cu Ordinul nr. 5576/2011, al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului privind aprobarea criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat ;

În temeiul art. 129, alin.(2), lit.b) și d), alin.7, lit.a) b) și e), coroborat cu art. 139, alin.3, lit. a) și cu art. 196, alin.1, lit.a). OUG 57/2019 privind Codul Administrativ

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

ART. 1. – Aprobă ca valoarea burselor să fie aceeași, în funcție de tipul de bursă, pentru oricare dintre instituțile de învățământ preuniversitare sinăiene, după cum urmează:

  • Pentru semestrul I al anului școlar 2021-2022 propunem un cuantum de:
  • 200 lei/ luna pentru bursa de performanta;
  • 100 lei/ luna pentru bursa de merit;
  • 100 lei / luna pentru bursa de studiu;
  • 120 lei/ luna pentru bursa de ajutor social;

          Total valoare burse Sem.I al anului școlar 2021-2022 = 113.920 lei

ART.2. – Prevederile prezentei hotarari vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Politici Publice, Serviciul Buget și de către conducerea instituțiilor de învățământ.

Vezi HCL nr.234 în format pdf AICI

Last modified: ianuarie 2, 2022

Comments are closed.