Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR.235 din data de 08.12.2021

ianuarie 2, 2022

Privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local Sinaia nr.53/2020 privind aprobarea propunerii de trecere a unor imobile din domeniul public al statuilui aflate in administrarea INCFC, in domeniul public al UAT Sinaia

Având în vedere:

– Referatul de aprobare nr.35702/23.11.2021 al  Primarului Orasului Sinaia, prin care propune modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local Sinaia nr.53/2020, privind aprobarea propunerii de trecere a unor imobile din domeniul public al statuilui aflate in administrarea INCFC in domeniul public al UAT SInaia;

– Raportul de specialitate al Compartimentului Juridic nr.35699/23.11.2021;

– Raportul de specialitate al Serviciului Patrimoniu nr.35705  din 23.11.2021;

– Avizul favorabil al Comisiei de Urbanism;

– Avizul favorabil al Comisiei Social Juridice ;

– Avizul favorabil al Comisiei Economice;

În conformitate cu prevederile art.6 alin.(3), art.30 alin.(1) lit.c) din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative,republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

În temeiul   art. 292 alin.(1),(2),(3),(4) si (5), coroborat cu  art.139  alin.(2)  si art.196 alin.(1), lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

ART. 1. – Modifica art.1 din HCL Sinaia nr.53/2020, care va avea urmatorul continut:

* Aproba propunerea de trecere a unui imobil, compus din  terenul in suprafata de 524 mp., identificat cu numar cadastral 23703, impreuna cu constructia denumita * Vila 13- Cerbul* , imobil situat  in orasul Sinaia, strada Aluniș nr.11 județul Prahova, formata din D+P+2E, cu o suprafata construita la sol de 204 mp., si suprafata construita desfasurata  de 701 mp., identificata cu numar cadastral 23703-C1, imobil intabulat in Cartea Funciara nr. 23703 a localitatii Sinaia din domeniul public al statului aflat in administrarea INCFC, in domeniul public al UAT Sinaia*.

ART. 2. – Aproba realizarea unor investitii respectiv: amenajarea unor spatii pentru evenimente locale, vernisaje, cursuri,  in termen de  3 ani de la predarea – preluarea imobilului ce face obiectul prezentei hotarari, termen ce poate fi prelungit in conditiile legii.

ART. 3. – In situatia in care nici dupa prelungirea termenului de finalizare a investitiei aceasta nu este realizata, bunul se va intoarce din domeniul public al orasului Sinaia, in domeniul public al statului  caz in care vor fi datorate de catre stat despagubiri potrivit dreptului comun in materie.

ART.4.   Articolele 2, 3 si 4 din HCL nr.53/2020 raman neschimbate.

ART.5. – Prezenta hotărâre  va fi adusa la îndeplinire:

  1. Compartimentul Patrimoniu si Protectie Civila;
  2. Serviciul Buget si Resurse Umane;

ART.6. – Prezenta hotărâre va fi comunicată prin intermediul Departamentului Juridic, Contencios-Administrativ  si Administratie Publica, Ministerului Culturii si Cultelor, INCFC, Prefectului Judetului Prahova, Primarului Orasului Sinaia, Compartimentului Patrimoniu si Protectiei Civile, Serviciului Buget si Resurse Umane  si Serviciului Urbanism si Cadastru din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Sinaia.

Vezi HCL nr.235 în format pdf AICI

Last modified: ianuarie 2, 2022

Comments are closed.