Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR.236 din data de 08.12.2021

ianuarie 2, 2022

Privind declararea ca bun de uz și de interes public a imobilului compus din terenul în suprafață de 524 mp, împreună cu construcția denumită * Vila 13- Cerbul* , imobil situat  în orașul Sinaia, strada Aluniș nr.11 judetul Prahova

Având în vedere:

– Referatul de aprobare nr.35692 din 23.11.2021  al  Primarului Orasului Sinaia, prin care propune declararea ca bun de uz si de interes public a imobilului compus din terenul in suprafata de 524 mp., impreuna cu constructia denumita * Vila 13- Cerbul* , imobil situat  in orasul Sinaia, strada Alunis nr.11 judetul Prahova ;

– Raportul de specialitate al Compartimentului Juridic nr.35683/23.11.2021;

– Avizul favorabil al Comisiei de Urbanism;

– Avizul favorabil al Comisiei Social Juridice ;

În conformitate cu :

– Prevederile art. 109, alin. 2) si 3) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ;

– Prevederile art.6 alin.(3), art.30 alin.(1) lit.c) din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

În temeiul prevederilor art.129 alin.(1) si alin.(2) lit.c), art.286 alin.(1), alin.(4), art.292 alin.(6) , coroborat cu art.139, alin. (3) lit.g) si art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G.nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

ART.1. – Aproba declararea ca bun de uz si de interes public a imobilului compus din terenul in suprafata  de 524 mp., identificat cu numar cadastral 23703, impreuna cu constructia denumita * Vila 13- Cerbul* , imobil situat  in orasul Sinaia, strada Alunis nr.11 judetul Prahova, formata din D+P+2E, cu o suprafata construita la sol de 204 mp., si suprafata construita desfasurata  de 701 mp., identificata cu numar cadastral 23703-C1, imobil intabulat in Cartea Funciara nr. 23703 a localitatii Sinaia.

ART. 2. – Bunul mentionat la art.1 din prezenta hotărâre , dupa trecerea din domeniul public al statului si administrarea ICCEF, prin hotărâre de guvern în domeniul public al orasului Sinaia, va face obiectul actualizării inventarului domeniului public al orașului Sinaia, conform procedurii prevazute in OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările si completările ulterioare si a Normelor Tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public și privat al comunelor, orașelor,al municipiilor si al judetelor, aprobate prin H.G. nr.392/2020.

ART. 3. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de  Compartimentul Patrimoniu si Protectie Civilă, Serviciul Buget si Resurse Umane și Serviciul Urbanism si Cadastru din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Sinaia.

ART. 4. – Prezenta hotărâre va fi comunicată prin intermediul Depepartamentul Juridic-Contencios Administrativ și Administrație Publică, Ministerului Culturii si Cultelor, Prefectului Județului Prahova, Primarului Orasului Sinaia, Compartimentului Patrimoniu și Protectie Civila, Serviciului Buget si Resurse Umane si Serviciului Urbanism și Cadastru din din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Sinaia.

Vezi HCL nr.236 în format pdf AICI

Last modified: ianuarie 2, 2022

Comments are closed.