Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR.238 din data de 08.12.2021

ianuarie 2, 2022

privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico economici – fază PT + DE pentru obiectivul de investiție “CENTRU MULTIFUNCȚIONAL EDUCAȚIONAL-RECREAȚIONAL ZINO  – EDUCAȚIE DE LA A LA Z”

Având în vedere:

– Referatul de aprobare al domnului Vlad Oprea, Primarul orașului Sinaia, înregistrat cu nr.36.536/03.12.2021

– Raportul de specialitate nr. 36.549/ 03.12.2021 întocmit de Serviciul Politici Publice prin care se propune aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici faza PT+DE pentru realizarea obiectivului de investiție CENTRU MULTIFUNCȚIONAL EDUCAȚIONAL-RECREAȚIONAL ZINO  – EDUCAȚIE DE LA A LA Z”;

– Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Sinaia;

În conformitate cu prevederile art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

În baza Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 129 alin. (2), lit. b) și alin. (4), lit.d), art. 139 alin. (3), lit. e), coroborate cu  art. 196 alin. (1),  lit. a) din Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E:

ART. 1. –  Se aprobă documentația tehnico-economică faza PT+DE pentru obiectivul de investiții Centru multifuncțional educațional-recreațional ZINO  – EDUCAȚIE DE LA A LA Z, conform Anexei nr. 1- Descrierea investiției și Anexei 2- DEVIZUL GENERAL,  părți integrante din prezenta hotărâre. 

ART. 2. – Aprobă principalii indicatori tehnico-economici faza PT+DE aferenți obiectivului de investiții: “ Centru multifuncțional educațional-recreațional ZINO  – EDUCAȚIE DE LA A LA Z” în valoare totala de 20.299.883,75 lei, fără TVA, din care: C+M 15.555.307,38 lei, fără TVA, conform Anexei 3, parte integrantă din prezenta hotărâre. 

ART. 3. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către Serviciul Politici Publice, Serviciul Buget și Resurse Umane și Serviciul Investiții, Patrimoniu și Protecție Civilă din cadrul aparatului de specialitate al primarului orasului Sinaia.

Vezi HCL nr.238 în format pdf AICI

Last modified: ianuarie 2, 2022

Comments are closed.