Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR.239 din data de 08.12.2021

ianuarie 2, 2022

privind necesitatea achiziționării de servicii juridice externe de consultanță, de asistență și de reprezentare a Orașului Sinaia/ Consiliului Local Sinaia/ Primăriei Orașului Sinaia/ SC Transport Urban Sinaia  în dosarul care are ca obiect plângerea administrativă prealabilă formulată de Popoiu Radu-Adrian și S.C. Hotel Cota 1400 SRL cu privire la obiectivul Stația de captare a apei Pescărie 

Având în vedere :

– Referatul de aprobare nr. 36852/06.12.2021, initiat de primarul orasului Sinaia;

– Raportul de specialitate al Compartimentului Juridic nr. 36861/06.12.2021;

– Avizul comisiei de specialitate a Consiliului local;

În conformitate cu :

– art. 109, alin. 2) si 3) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ;

– art.29, alin.(1), pct.c) si d) și  alin.(3) din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare,

– art. I alin.(1) si alin. (2) lit. b)  din Ordonanța de Urgență nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative cu modificările si completările ulterioare;

– Directiva UE 2014/24, art.10, lit.d) privind  achizitiile publice;

În temeiul prevederilor art.129 alin.(1), coroborat cu art.139, alin.(1) si art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G.nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

ART. 1. – Se aprobă achiziționarea de servicii juridice externe de consultanță, de asistență și de reprezentare a Orașului Sinaia/ Consiliului Local Sinaia/ Primăriei Orașului Sinaia, în toate fazele procesuale, în dosarul care are Orașului Sinaia/ Consiliului Local Sinaia/ Primăriei Orașului Sinaia/ SC Transport Urban Sinaia  în dosarul care are ca obiect plângerea administrativă prealabilă formulată de Popoiu Radu-Adrian și S.C. Hotel Cota 1400 SRL cu privire la obiectivul Stația de captare a apei Pescărie .

ART. 2. – Se mandatează Primarul Orașului Sinaia să semneze contractele de achiziționare de servicii juridice de consultanță, de asistență și de reprezentare.

ART.3. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Buget si Resurse Umane si Compartimentul Juridic,  Contencios – Administrativ și Administrație Publică  din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Sinaia.

Vezi HCL nr.239 în format pdf AICI

Last modified: ianuarie 2, 2022

Comments are closed.