Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR.240 din data de 08.12.2021

ianuarie 2, 2022

privind acceptarea donatiei S.C. Imo Invest Total S.R.L. către Orașul Sinaia, a terenurilor cu categoria de folosinta curți construcții în suprafață de 12 mp din imobil cu nr. cad. 25324 situat in Sinaia, Calea Brașovului nr. 52 și în suprafata de 19 mp din imobil cu nr. cad. 26157 situat in Bușteni, Bd. Independenței nr. 2B, cu destinatia amenajare pasaj rutier

Având în vedere referatul de aprobare nr. 37059 / 07.12.2021 întocmit de Vlad Oprea – Primar, prin care propune acceptarea donatiei S.C. Imo Invest Total S.R.L. către Orașul Sinaia, a terenurilor cu categoria de folosinta curți construcții în suprafață de 12 mp din imobil cu nr. cad. 25324 situat in Sinaia, Calea Brașovului nr. 52 și in suprafata de 19 mp din imobil cu nr. cad. 26157 situat in Bușteni, Bd. Independenței nr. 2B, cu destinatia amenajare pasaj rutier, precum si Raportul Serviciului  Urbanism și Cadastru nr. 37060 / 07.12.2021;

Văzând adresa nr. 197 /07.12.2021 a S.C. Imo Invest Total S.R.L., înregistrată la Primăria Orașului Sinaia cu nr. 37052/07.12.2021, prin care își manifestă intenția de a dona Orașului Sinaia terenurile cu categoria de folosinta curți construcții în suprafață de 12 mp din imobil cu nr. cad. 25324 situat in Sinaia, Calea Brașovului nr. 52 și in suprafață de 19 mp din imobil cu nr. cad. 26157 situat in Bușteni, bd. Independenței nr. 2B;

În conformitate cu Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismului;

În temeiul art. 129, alin.(2), lit. b) și alin. (4) lit. f), art. 291, alin. (3), lit. a), art. 139 alin.(2) și art. 196 alin.(1), lit.a)  din OUG 57/2019, privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

ART.1. – Se accepta donația S.C. Imo Invest Total S.R.L. către Orașul Sinaia, a terenurilor cu categoria de folosință curți construcții în suprafață de 12 mp din imobil cu nr. cad. 25324 situat in Sinaia, Calea Brașovului nr. 52 și în suprafață de 19 mp din imobil cu nr. cad. 26157 situat in Bușteni, Bd. Independenței nr. 2B, cu destinatia amenajare pasaj rutier, conform planurilor cadastrale din anexa nr. 1.

ART.2. – Împuternicește Primarul sau Viceprimarul Orașului Sinaia să semneze contractul de donație în fața notarului public.

ART.3. – Aproba includerea terenurilor cu categoria de folosință curți construcții în suprafață de 12 mp din imobil cu nr. cad. 25324 situat in Sinaia, Calea Brașovului nr. 52 și in suprafață de 19 mp din imobil cu nr. cad. 26157 situat in Bușteni, Bd. Independenței nr. 2B, în domeniul public al orasului Sinaia, după semnarea contractului de donație.

ART.4. – Cheltuielile privind formalitățile legale de donație vor fi suportate de S.C. Imo Invest Total S.R.L.

ART.5. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Urbanism și Cadastru si Serviciul Buget si Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Sinaia.

Vezi HCL nr.240 în format pdf AICI

Last modified: ianuarie 2, 2022

Comments are closed.