Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR.241 din data de 17.12.2021

ianuarie 2, 2022

privind  rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021

Având in vedere referatul de aprobare  nr. 37880 din 14.12.2021, întocmit de inițiatorul proiectului de hotărâre şi  raportul  de specialitate nr. 37885 din 14.12.2021 prin care Serviciul Buget şi Resurse Umane  din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Sinaia, propune rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021.

Văzând  avizul  comisiei de specialitate  a Consiliului Local ;

În baza Legii nr.15/2021 a bugetului de stat pe anul 2021 și a Legii 273/2006 privind  finanțele publice  locale modificată si completată;

În temeiul OUG nr. 57/2019  privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, art.129, alin.(1) și (2) lit.b), coroborat cu alin.(4) lit.  a), art.139, alin.(3) lit.a) și art.196 alin.(1) lit. a),

CONSILIUL  LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T A R A Ș T E : 

       ART. l. –  Aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2021 astfel : 

  1. BUGET LOCAL
I.                    VENITURI : 

a.        Venituri din chirii și concesiuni  (30.02.05)

b.       Venituri din taxa transportatori, libera trecere (16.02.03)

c.        Venituri din vânzarea unor bunuri (39.07)

d.       Sume repartizate din Fondul la dispoziția CJ Prahova

163.500 lei

90.000 lei

36.000 lei

21.280 lei

16.220 lei

    II. CHELTUIELI : 163.500 lei
Cap. 66 – ”SĂNĂTATE

Titlul XIII Active nefinanciare – (71.01.30)

Construire spital orășenesc Sinaia

73.500 lei

73.500 lei

 

Cap. 87 – ”ATE ACTIUNI ECONOMICE”

Titlul XIII Active nefinanciare – (71.01.02)

Achiziție UTV

90.000 lei

90.000 lei

       ART.2. –  Aprobă pentru toate sursele de finanțare ale bugetului local, virarea de credite bugetare de la un capitol la altul cât și în cadrul aceluiași capitol bugetar .

      ART.3. – Prevederile prezentei hotărâri, vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Buget și Resurse Umane din cadrul Primariei Oraș  Sinaia.

Vezi HCL nr.241 în format pdf AICI

Last modified: ianuarie 2, 2022

Comments are closed.