Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR.242 din data de 17.12.2021

ianuarie 2, 2022

privind prelungirea perioadei de tragere prevazută în art.1 din HCL nr.27/28.03.2019, referitoare la  aprobarea  de către Orașul Sinaia a unei finanţări  rambursabile interne  în valoare de până la 11.000.000 lei pentru asigurarea fondurilor necesare implementării unor obiective de investiții de interes public local co-finantate din fonduri europene, până la 31.12.2022 și plata unui comision de 0,5 % din creditul neutilizat

Având in vedere Referatul de aprobare nr. 37486/10.12.2021, întocmit de inițiatorul proiectului de hotărâre și raportul de specialitate  nr.37487 din 10 decembrie 2021, al Serviciului Buget şi Resurse Umane  din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Sinaia, prin care propune prelungirea perioadei de tragere prevazută în art.1 din HCL nr. 27/28.03.2019  referitoare la  aprobarea  de către Orasul Sinaia a unei finanţări  rambursabile interne  în valoare de până la 11.000.000 lei pentru asigurarea fondurilor necesare implementarii unor obiective de investitii de interes public local co-finantate din fonduri europene, până la 31.12.2022 și plata unui commission de 0,5 % din creditul neutilizat.

 În baza Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României nr.64/2007 privind datoria publică, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale capitolului IV din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare şi cu cele ale Hotărârii Guvernului României nr.9/2007 privind constituirea, componenţa şi funcţionarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările şi completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile art.41 alin.(4) din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 129 alin (1) și alin (2), lit (b), coroborat cu alin. (4) lit a), ale art. 139 alin (1) si alin (3) lit (b) si art. 196 alin (1), lit. a) din OUG nr 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completările ulterioare,

CONSILIUL  LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :       

Art. 1. – Se aprobă  prelungirea perioadei de tragere prevazuta în art.1 din HCL  privind  contractarea de către Orașul Sinaia a unei finanţări rambursabile interne în valoare de maxim 11.000.000 lei, pana la data de 31.12.2022 și plata unui comision de 0,5% din creditul neutilizat.

Art.2. – Prevederile prezentei hotararii vor fi duse la indeplinire de catre Serviciul Buget și Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Sinaia.

Vezi HCL nr.242 în format pdf AICI

Last modified: ianuarie 2, 2022

Comments are closed.