Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR.243 din data de 17.12.2021

ianuarie 2, 2022

Privind completarea Regulamentului de acordarea de reduceri și gratuități la transportul pe cablu efectuat de S.C. Transport Urban Sinaia S.R.L., aprobat prin HCL nr. 239/19.12.2017

Având în vedere Referatul de aprobare al primarului orasului Sinaia nr. 38108 din 15.12.2021, precum și raportul de specialitate al Serviciului Politici Publice nr. 38110/15.12.2021 prin care propune completarea Regulametului privind acordarea de reduceri și gratuități la transportul pe cablu efectuat de S.C. Transport Urban Sinaia S.R.L.”

Văzând avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local;

În temeiul  art.129, alin (2), lit. d), alin.(7), lit. b), f), s),  art. 139 alin.(1) si art. 196 alin. (1) lit. a), din Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. – Aprobă completarea „Regulametul privind acordarea de reduceri și gratuități la transportul pe cablu efectuat de S.C. Transport Urban Sinaia S.R.L.”, la art.9, alin. (6) ” Dovada detinerii Certificatului Verde COVID sau test PCR.”

Art.2. –  Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către Serviciul Politici Publice și S.C. Transport Urban Sinaia S.R.L.

Vezi HCL nr.243 în format pdf AICI

Last modified: ianuarie 2, 2022

Comments are closed.