Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR.245 din data de 22.12.2021

ianuarie 5, 2022

Privind aprobarea documentatiei de delegare a activitatii de administrare a depozitelor de deseuri si/ sau a instalatiilor de eliminare a deseurilor municipale si a deseurilor similare si acordarea unui mandat special domnului Viceprimar Gheorghe Badaran, reprezentantul   Oraşului Sinaia în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul Deseurilor Prahova”

Având în vedere:

 • Referatul de aprobare inregistrat sub nr. 37639/13.12.2021, initiat de primarul orasului Sinaia;
 • Raportul de specialitate inregistrat sub nr. 37637/13.12.2021, intocmit de Direcțía Polițía Locala;
 • Adresa nr. 36008/25.11.2021 a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul Deşeurilor Prahova”;
 • Prevederile Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul Deşeurilor Prahova”, art. 17, alin. 3, lit.c) ;
 • Avizul comisiei de specialitate a Consiliului local;

În conformitate cu Legea 51/2006 a Serviciilor comunitare de Utilitati Publice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare: art.8, alin.(3), art. 10, alin. (5), art.22, alin.(3) și art. 40, lit.(b)

În temeiul  art. 129, alin. (2), lit. b), coroborat cu art. 139, alin. (1) și art. 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrative, cu modificarile si completarile ulterioare,

CONSILIUL  LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T A R A Ș T E :

Art.1 Se aprobă documentatia de delegare a gestiunii activitatii de administrare a depozitelor de deseuri municipale revizuita , avand urmatoarele documente:

 1. Studiul de Oportunitate in vederea delegarii Serviciului, prevazut in Anexa 1;
 2. Caietul de Sarcini, prevazut in Anexa 2;
 3. modelul de Contract de Delegare a Serviciului; prevazut in Anexa 3;

Art.2 Anexele nr. 1-3 fac parte integranta din prezenta Hotarare.

Art.3  Se acordă un mandat special Domnului Gheorghe Badaran, avand functia de Viceprimar , sa voteze in numele si pe seama Consiliului Local al  Oraşului  Sinaia, in cadrul Adunarii Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul Deseurilor Prahova” urmatoarele documente:

 1. Studiul de Oportunitate in vederea delegarii Serviciului, prevazut in Anexa 1;
 2. Caietul de Sarcini, prevazut in Anexa 2;
 3. modelul de Contract de Delegare a Serviciului; prevazut in Anexa 3;

Art.4  Se acordă un mandat special Domnului Gheorghe Badaran, avand functia de Viceprimar, sa mandateze în numele și pe seama Consiliului Local al   Oraşului Sinaia,  in cadrul Adunarii Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul Deseurilor Prahova” pe dl. Iulian Dumitrescu, Președintele Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul Deseurilor Prahova” să semneze Contractul de Delegare.

Art.5. Prevederile prezentei hotarari vor fi duse la indeplinire de Directia Politia Locala din cadrul aparatului de specialitate al primarului orasului Sinaia.

Vezi HCL nr.245 în format pdf AICI

Last modified: ianuarie 5, 2022

Comments are closed.