Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR.246 din data de 22.12.2021

ianuarie 5, 2022

privind darea în administrare / folosinta de echipamente medicale si de protectie către Spitalul Orășenesc Sinaia

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 37591 / 13.12.2021  a Primarului Orașului Sinaia, precum și Raportul de specialitate nr. 37597/13.12.2021 întocmit de Serviciul Investiții și Achiziții Publice prin care se propune darea în administrare / folosinta esalonata pe masura achizitiei si livrarii echipamentelor medicale si de protectie, către Spitalul Orășenesc Sinaia;

În baza Contractului de finanțare nr. 497 / 01.03.2021 încheiat între Orasul Sinaia și Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în cadrul Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 + Bugetul local, Axa Prioritară 10 – Protejarea sănătății populației în contextul crizei sanitare cauzate de COVID-19, creșterea eficienței energetice și utilizarea surselor regenerabile de energie, cu finanțare din REACT-EU, având obiectivul specific 10.1 Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale, din cadrul proiectului „Cresterea capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID-19 în orasul Sinaia”, Cod SMIS 142260, au fost demarate, incepand cu anul 2021, proceduri de licitatie deschisa in vederea achizitiei de  echipamente medicale si de protectie.

Tinand cont de Hotărârea Consiliului Local nr. 162 / 06.09.2010 prin care s-a aprobat Contractul de cesiune a bunurilor imobile, cu destinație sanitară;

 În temeiul art. 108, lit. a), coroborat cu art. 129, alin. (2), lit. c) și alin. (6) lit. a), art. 139, alin 3, lit. g) și art. 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanta de Urgenta nr. 57 / 2019 privind Codul Administrativ,cu modificarile si completarile ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. – Se aprobă darea în administrare / folosinta esalonata, către Spitalul Orașenesc Sinaia, a Echipamentelor medicale si Echipamentelor de protectie sanitara prevazute in anexa la prezenta hotarare, pe masura finalizarii achizitiei și livrării acestora

Art. 2. – Se aprobă modelul de contract de dare în administrare / folosință de echipamente medicale și de protecție, prevăzut in anexa la prezenta hotarare.

Art. 3. – Se mandatează Primarul Orașului Sinaia sau Viceprimarul Orașului Sinaia să semneze contractul de dare în administrare / folosinta a bunurilor de la art. 1, inclusiv eventualele anexe ale acestuia, către Spitalul Orașenesc Sinaia.

Art. 4. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Investiții și Achiziții Publice, Serviciul Buget și Spitalul Orașenesc Sinaia.

Vezi HCL nr.246 în format pdf AICI

Last modified: ianuarie 5, 2022

Comments are closed.