Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR.247 din data de 22.12.2021

ianuarie 5, 2022

privind completarea Anexei cu bunurile de retur la Contractul nr. 20383/2010 incheiat intre Orasul Sinaia si SC Sinaia Forever SRL, de delegare a gestiunii serviciului comunitar de utilitate publica de administrare a domeniului public si privat al orasului Sinaia, cu RASPANDITORUL DE MATERIAL ANTIDERAPANT EPOKE SIRIUS AST SH 3810, 3 MC, cu numar de identificare: 38100686 si an de fabricatie 2021

Avand in vedere Referatul de aprobare nr. 38104 / 15.12.2021 al Primarului orasului Sinaia, precum si Raportul de specialitate nr.38150/15.12.2021 intocmit de Serviciului Investitii si Achizitii Publice prin care se propune includerea RASPANDITORULUI DE MATERIAL ANTIDERAPANT EPOKE SIRIUS AST SH 3810, 3 MC, cu numar de identificare: 38100686 si an de fabricatie 2021 in Anexa cu bunuri de retur la Contractul nr. 20383/2010 incheiat intre Orasul Sinaia si SC Sinaia Forever SRL, de delegare a gestiunii serviciului comunitar de utilitate publica de administrare a domeniului public si privat al orasului Sinaia; 

In baza:

– Hotararii Consiliului Local nr. 130 / 2010 si Hotararii Consiliului Local nr. 131 / 2010 prin care s-a aprobat infiintarea SC Sinaia Forever SRL;

– Hotararii Consiliului Local nr. 146 / 2010 prin care s-a aprobat delegarea serviciului comunitar de utilitate publica de administrare a domeniului public si privat al orasului Sinaia, catre operatorul SC Sinaia Forever SRL, prin atribuirea in gestiune delegata, in baza contractului de delegare a gestiunii serviciului, cu modificarile si completarile ulterioare;

– Hotararii Consiliului Local nr. 196 / 18.10.2018 prin care s-a aprobat completarea obiectului contractului de delegare a gestiunii serviciului de administrare a domeniului public si privat al orasului Sinaia;

În temeiul art. 129 alin. (2) lit. d), coroborat cu art. 139, alin. 3, lit. g), art. 196, alin. 1, lit. a) din Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,

CONSILIUL  LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T A R A Ș T E :

Art. 1 – Se aproba completarea Anexei cu bunurile de retur la Contractul nr. 20383/2010 incheiat intre Orasul Sinaia si SC Sinaia Forever SRL, de delegare a gestiunii serviciului comunitar de utilitate publica de administrare a domeniului public si privat al orasului Sinaia, cu RASPANDITORUL DE MATERIAL ANTIDERAPANT EPOKE SIRIUS AST SH 3810, 3 MC, cu numar de identificare: 38100686 si an de fabricatie 2021. 

Art. 2 – Predarea-primirea bunurilor se va face pe baza de proces verbal incheiat intre partile interesate.

Art. 3 – Se mandateaza Primarul orasului Sinaia sau Viceprimarul orasului Sinaia sa semneze Actul aditional la Contractul nr. 20388 / 2010 de delegare a gestiunii serviciului comunitar de utilitate publica de administrare a domeniului public si privat al orasului Sinaia.

Art. 4 – SC Sinaia Forever SRL. va suporta toate cheltuielile de reparatii si intretinere necesare bunei functionari a echipamentului.

Art. 5 – Prevederile prezentei hotarari vor fi aduse la indeplinire de Serviciul Investitii si Achizitii Publice, Directia Politia Locala si SC Sinaia Forever SRL.

Vezi HCL nr.247 în format pdf AICI

Last modified: ianuarie 5, 2022

Comments are closed.