Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR.248 din data de 22.12.2021

ianuarie 5, 2022

privind aprobarea Listei Evenimentelor orașului Sinaia și a bugetelor aferente organizării acestora pentru anul 2022

Având în vedere :

  • Referatul de aprobare nr. 38032/15.12.2021 al Primarului Orasului Sinaia;
  • Raportul de specialitate al Serviciului Politici Publice înregistrat la Primăria orașului Sinaia sub nr. 38035/15.12.2021;

Văzând avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local Sinaia

În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările

și completările ulterioare, art. 5, alin. (3), art.40 alin. (1)

În temeiul art.129, alin. 2, lit.d), și alin.(7) lit.a),d) si e), art. 139 alin (3)  lit.a) și art. 196 alin.(1), lit. a)  din OUG 57/2019 privind Codul administrativ cu modificarile si completarile ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.1. Aprobă lista evenimentelor orașului Sinaia pentru anul 2022, conform Anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Aprobă alocarea bugetară necesară organizării evenimentelor menționate în anexa  la prezenta hotărâre. Totalul cheltuielilor se va achita în limita a 1/12 din bugetul anului 2021 până la data alocării bugetului anual.

Art. 3. Hotărârea va fi comunicată compartimentelor de specialitate și institutiilor interesate.

Art. 4. Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către Serviciul Politici Publice și Serviciul Buget.

Vezi HCL nr.248 în format pdf AICI

Last modified: ianuarie 5, 2022

Comments are closed.