Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR.249 din data de 22.12.2021

ianuarie 5, 2022

privind aprobarea calendarului de competiții și activități de pregătire pe secții organizate de Clubul Sportiv Carpați Sinaia pentru lunile ianuarie si februarie 2022

Având în vedere :

  • Referatul de aprobare nr. 36673/06.12.2021 al Primarului Orasului Sinaia;
  • Raportul de specialitate al Serviciului Politici Publice înregistrat la Primăria orașului Sinaia sub nr. 36675/06.12.2021;
  • Adresa Clubului Sportvi Carpati Sinaia ne. 36662/06.12.2021;

Văzând avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local Sinaia ;

În conformitate cu  :

  • Legea 69/2000 cu modificările și completările ulterioare, a2 alin.1), 2) și 5) si art.3 alin.1),2) și 3), art.6), art.9), art.10 alin. 1) si 2) , art.12 alin.2), art.21 pct.b) și art.22;
  • Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, art. 5, alin. (3), art.40 alin. (1);

În temeiul art.129, alin. (2), lit.d) și alin.(7) lit.a),d) si e), art. 139 alin (3)  lit.a) și art. 196 alin.(1), lit. a)  din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare ;

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.1. Aprobă calendarul de competiții și activități de pregătire pe secții organizate de Clubul Sportiv Carpați Sinaia aferente lunilor ianuarie și februarie 2022, conform Anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Aprobă alocarea bugetară necesară desfașurării competițiilor și activităților menționate în anexa  la prezenta hotărâre. Totalul cheltuielilor se va achita în limita a 1/12 din bugetul anului 2021.

Art. 3. – Hotărârea va fi comunicată compartimentelor de specialitate și institutiilor interesate.

Art. 4. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către Clubul Sportiv Carpați Sinaia, Serviciul Politici Publice și Serviciul Buget.

Vezi HCL nr.249 în format pdf AICI

Last modified: ianuarie 5, 2022

Comments are closed.