Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR.250 din data de 22.12.2021

ianuarie 5, 2022

Privind aprobarea propunerii de trecere a unui imobil din domeniul public al statului, aflat în administrarea Institutului Național pentru Cercetare și Formare Culturală în domeniul public al UAT Sinaia și declararea lui ca bun de uz și de interes public local

Având în vedere:

– Referatul de aprobare nr.38344/16.12.2021  al  Primarului Orașului Sinaia, prin care propune aprobarea propunerii de trecere a imobilului compus din teren în suprafață de 524 mp, împreună cu construcția denumită *Vila 13- Cerbul*, imobil situat în orașul Sinaia, strada Aluniș, nr.11 județul Prahova din domeniul public al statului, aflat în administrarea Institului Național pentru Cercetare și Formare Culturală în domeniul public al UAT Sinaia și declararea lui ca bun de uz și de interes public local;

– Raportul de specialitate al Compartimentului Patrimoniu și Protecție Civilă nr.38360/16.12.2021;

– Raportul de specialitate al Compartimentului Juridic nr.38369/16.12.2021;

– Avizul favorabil al Comisiei de Urbanism;

– Avizul favorabil al Comisiei Social Juridice;

– Avizul favorabil al Comisiei Economice;

– Prevederile art.6 alin.(3), art.30, alin.(1), lit.c) din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art.129 alin.(1) și alin.(2) lit.c), art.286 alin.(1), alin.(4), art.292, coroborat cu art.139, alin.(2) și art.196, alin.(1), lit.a) din O.U.G.nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.1.  Aprobă propunerea de trecere a unui imobil situat în orașul Sinaia, strada Aluniș, nr.11 județul Prahova, compus din terenul în suprafață de 524 mp, identificat cu nr. cadastral 23703, împreună cu construcția denumită *Vila 13- Cerbul*, formată din D+P+2E, cu o suprafață construită la sol de 204 mp și suprafață construită desfășurată de 701 mp, identificată cu nr. cadastral 23703-C1, imobil întabulat în Cartea Funciara nr. 23703 a localitatii Sinaia, din domeniul public al statului, aflat în administrarea Institutului Național pentru Cercetare și Formare Culturală, în domeniul public al UAT Sinaia.

Art.2. Trecerea imobilului menționat la art.1 din prezenta hotărâre se va face prin Hotărârea Guvernului României.

Art.3. Predarea-preluarea acestui imobil se va face pe bază de protocol semnat de reprezentanții legali ai părților, în urma inventarierii efectuate de către o comisie constituită în acest scop.

Art.4. Aprobă declararea ca bun de uz și de interes public local a imobilului prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre.

Art.5. Bunul menționat la art.1 din prezenta hotărâre, după trecerea din domeniul public al statului și administrarea Institutului Național pentru Cercetare și Formare Culturală în domeniul public al orașului Sinaia, prin Hotărâre de Guvern, va face obiectul actualizării inventarului domeniului public

al orașului Sinaia, conform procedurii prevăzute în OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare și a Normelor Tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public și privat al comunelor, orașelor, al municipiilor și al județelor, aprobate prin H.G. nr.392/2020.

Art.6.  Aprobă realizarea unor investiții, respectiv, amenajarea unor spații pentru evenimente locale, vernisaje, cursuri, în termen de 3 ani de la predarea-preluarea imobilului ce face obiectul prezentei hotărâri, termen ce va putea fi prelungit în conformitate cu prevederile legale în materie.

Art.7. În situația în care nici după prelungirea termenului de finalizare a investițiilor prevăzute la art.6 din prezenta hotărâre acestea nu sunt realizate integral, bunul se va întoarce din domeniul public al orașului Sinaia, în domeniul public al statului,  caz în care vor fi datorate de către stat orașului Sinaia despăgubiri pentru obiectivul investițional realizat parțial, potrivit dreptului comun în materie, despăgubiri ce vor fi stabilite printr-un raport de evaluare efectuat de un evaluator autorizat în acest sens.      

Art.8. La data adoptării prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea Hotărârile Consiliului Local Sinaia nr.53/2020, nr.235/2021 și nr.236/2021.

Art.9. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de  Compartimentul Patrimoniu și Protecție Civil, Serviciul Buget și Resurse Umane și Serviciul Urbanism și Cadastru din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Sinaia.

Art.10. Prezenta hotărâre va fi comunicată prin intermediul Compartimentului Juridic, Contencios Administrativ și Administrație Publică: Ministerului Culturii și Cultelor, Prefectului Județului Prahova, Primarului Orașului Sinaia, Compartimentului Patrimoniu și Protecție Civilă, Serviciului Buget și Resurse Umane și Serviciului Urbanism și Cadastru din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Sinaia.

Vezi HCL nr.250 în format pdf AICI

Last modified: ianuarie 5, 2022

Comments are closed.