Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR.252 din data de 22.12.2021

ianuarie 5, 2022

privind neexercitarea dreptului de preemţiune al Consiliului local Sinaia asupra terenului în suprafața de 1003 mp, situat în intravilanul oraşului Sinaia, str. Furnica nr. 20, lot 2, nr. cad. 24929, CF nr. 24929

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 37088 / 08.12.2021 întocmit de Vlad Oprea, Primarul orasului Sinaia, prin care propune neexercitarea dreptului de preemţiune al Consiliului Local Sinaia asupra cumpărării  imobilului teren situat în Sinaia, str. Furnica nr. 20, lot 2, în suprafață de 1003 mp, nr. cad. 24929, CF nr. 24929, imobil înscris în Lista monumentelor istorice la poziţia 768, nr. PH-II-m-B-16678, la preţul de 60.000 euro, precum si Raportul de Specialitate al Serviciului de Urbanism si Cadastru nr. 37090 / 08.12.2021;

Văzând adresa înregistrată la Primăria oraşului Sinaia cu nr. 37070/08.12.2021, a D-nei Notti Ana Maria Viorica, prin care solicită exercitarea dreptului de preemţiune  pentru cumpărarea  imobilului teren situat în Sinaia, str. Furnica nr. 20, lot 2, în suprafață de 1003 mp, nr. cad. 24929, CF nr. 24929, imobil înscris în Lista monumentelor istorice la poziţia 768, nr. PH-II-m-B-16678, la preţul de 60.000 euro;

Având în vedere adresa nr. 2208/03.12.2021 a Ministerului Culturii și Identității Naționale – Direcția Județeană pentru Cultură Prahova, prin care transmite că nu și-a exercitat dreptul de preemțiune asupra  terenului situat în Sinaia, str. Furnica nr. 20, lot 2, în suprafață de 1003 mp, nr. cad. 24929, CF nr. 24929, imobil înscris în Lista monumentelor istorice la poziţia 768, nr. PH-II-m-B-16678;

In conformitate cu art. 4, alin. (4) și art. 36, alin. (4), lit. a) din Legea nr. 422 din 18 iulie 2001, privind protejarea monumentelor istorice, republicată;

În temeiul art. 129, alin. 2, lit. b) și alin. 4 lit. f)  coroborat cu art. 139 alin.(3), lit.g) si art. 196 alin.(1), lit.a) din OUG 57/2019, privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,

CONSILIUL  LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

                                                            H O T A R A Ș T E :     

Art.1. – Consiliul Local Sinaia  nu îşi exercită dreptul de preemţiune asupra cumpărării imobilului teren situat în Sinaia, str. Furnica nr. 20, lot 2, în suprafață de 1003 mp, nr. cad. 24929, CF nr. 24929, imobil înscris în Lista monumentelor istorice la poziţia 768, nr. PH-II-m-B-16678, la preţul de 60.000 euro;

Art.2. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Urbanism și Cadastru din cadrul Primăriei oraşului Sinaia.

Vezi HCL nr.252 în format pdf AICI

Last modified: ianuarie 5, 2022

Comments are closed.