Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR.254 din data de 22.12.2021

ianuarie 5, 2022

privind vânzarea  prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 1139 mp, situat în Sinaia, str. Tisei nr. 7-9, nr. cad. 22339

Având în vedere: 

– Referatul de aprobare nr. 37980 / 14.12.2021 întocmit de David Remus, Popa Gheorghe, Arieșan Aurora, Constantin Marcoci, Călin Miloș, consilieri locali, prin care propun aprobarea raportului de evaluare şi vânzarea prin licitație publică a terenului în suprafață de 1139 mp, situat în Sinaia, str. Tisei nr. 7-9, nr. cad. 22339;

– Raportul de specialitate a Serviciului Urbanism şi Cadastru nr. 37981 / 14.12.2021;

– Avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local; 

În conformitate cu prevederile art. 363 din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; 

În temeiul prevederile art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c) şi alin. (6), lit. b) coroborat cu art. 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,

CONSILIUL  LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T A R A Ș T E :     

Art.1. – Aproba Studiul de oportunitate privind vânzarea prin licitație publică a terenului în suprafaţă de 1139 mp, situat în Sinaia, str. Tisei nr. 7-9, nr. cad. 22339, conform anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Aprobă raportul de evaluare a terenului în suprafaţă de 1139 mp, situat în Sinaia,  str. Tisei nr. 7-9, nr. cad. 22339.

Art.3. Aprobă vânzarea  prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 1139 mp, situat în Sinaia, str. Tisei nr. 7-9, nr. cad. 22339, conform planului de situaţie din anexa 5.

Art.4.   Aprobă documentaţia pentru licitaţie conform anexelor 1,2,3,4,5,6,7,8.

Art.5. Preţul de pornire a licitaţiei este de 71 euro/mp, la care se adaugă TVA.

Art.6. – Plata se face integral înainte de data semnării contractului de vânzare-cumpărare. 

Art.7. Contractul de vânzare-cumpărare se va încheia în termen maxim de 6 luni de la data adjudecării terenului prin licitaţie publică. 

Art.8. – Împuterniceşte Primarul sau Viceprimarul oraşului Sinaia să semneze contractul de vânzare-cumpărare în faţa notarului public. 

Art.9. – Câștigătorul licitaţiei are obligaţia de a suporta cheltuielile aferente raportului de evaluare, cadastrului, intabulării terenului şi pe cele ocazionate cu perfectarea contractului de vânzare-cumpărare în faţa notarului public. 

Art.10. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Urbanism şi Cadastru şi Serviciul Buget.

Vezi HCL nr.254 în format pdf AICI

Last modified: ianuarie 5, 2022

Comments are closed.