Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR.255 din data de 22.12.2021

ianuarie 5, 2022

Privind modificarea organigramei S.C.Transport Urban Sinaia SRL

Având în vedere  :

-Referatul de aprobare al Primarului orașului Sinaia nr. 36.319 din 02 decembrie 2021 ;

-Raportul de specialitate  nr. 36.328  din 02.12.2021  întocmit de Serviciul de Buget si Resurse Umane;

Văzând :

– Adresa  S.C.Transport Urban Sinaia SRL.nr.1404/11.11.2021 înregistrată la Primăria Sinaia sub nr.34103/15.11.2021;

– Avizul comisiei de specialitate a Consiliului local;

În conformitate  cu prevederile Legii nr.31/1990 privind societățile, cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul art.129  alin. (2), lit.a), coroborat cu 139 alin. (1) și art. 196 alin (1), lit a) din OG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ş T E: 

Art.1. – Se aproba organigrama S.C.Transport Urban Sinaia S.R.L., conform anexei,  parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. –  Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de  către Serviciul Buget si Resurse Umane si  de reprezentantii SC. Transport Urban Sinaia SRL.

Vezi HCL nr.255 în format pdf AICI

Last modified: ianuarie 5, 2022

Comments are closed.