Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR.256 din data de 22.12.2021

ianuarie 5, 2022

Privind modificarea organigramei SC Sinaia Forever SRL

Având în vedere:

– Solicitarea administratorului SC Sinaia Forever cu privire la modificarea organigramei;

–  Referatul de aprobare al D-lui Primar Vlad Oprea, înregistrat cu nr. 38205/16.12.2021;

– Raportul de specialitate inregistrat cu nr. 38207/16.12.2021 al Compatimentului Monitorizare și Control din cadrul Direcției Poliției Locale;

– Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local;

În conformitate cu:

– Hotărârea Consiliului Local al orașului Sinaia nr. 131/2010 privind înființarea SC Sinaia Forever;

– Hotărârea Consiliului Local al orașului Sinaia nr. 146/2010  privind delegarea gestiunii serviciului comunitar de utilitate publică, de administrare a domeniului public și privat  către  SC Sinaia  Forever SRL, cu completările și modificările ulterioare;

– Hotărârea Consiliului Local al orașului Sinaia nr. 124/2018 privind aprobarea organigramei SC Sinaia Forever SRL;

– Hotărârea Consiliului Local al orașului Sinaia nr. 91/2020 privind prelungirea termenului contractului de delegare a gestiunii serviciului comunitar de utilitate publică, de administrare a domeniului public si privat.

– Hotărârea Consiliului Local al orașului Sinaia nr. 147/2021  si actului aditional nr.11 privind completarea  bunurilor de retur cu 2 toalete publice (infrastructura publica urbana)

În temeiul art. 129 alin. (2), lit.a), coroborat cu 139 alin. (1) și art. 196 alin (1), lit a) din OG nr.57/2019 privind Codul Administrativ.

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ş T E : 

Art.1. – Aprobă modificarea organigramei SC Sinaia Forever SRL în forma prezentată în anexa 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. – Prevederile prezentei hotărari vor fi duse la îndeplinire de Compatimentului Monitorizare și Control din cadrul Direcției Poliției Locale  și de reprezentanții SC Sinaia Forever  SRL.

Art.3. – Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștință/comunicată de Secretarul General prin intermediul Compartimentului  de Administrație Publică.

Vezi HCL nr.256 în format pdf AICI

Last modified: ianuarie 5, 2022

Comments are closed.